Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

die zy geheellyk voor rekening en verantwoording der, aan hun onbekende , fchryvers laaten. Ook erkennen zy, voor het vervolg, geene gefchriften, over deeze verfchillen, uit hun midden, of met hun medeweeten vervaardigd, voor de hunne, dan die by den Drukker deezes uitgegeeven worden zuilen. Zy hebben, dit herhaalen wy, door geheel andere, door gepastere middelen, gewerkt. Hiertoe rekenen wy, datzy, zonder eenige opfchudding te verwekken , of eenig opzien te maaken, met eene bedaarde ftilheid, hun plan algemeener bekend In de Gemeente hebben tragten te doen worden, ten einde een genoegzaam getal deelneemers en een toereikend fonds te bekomen , om daarop zich by Heeren Burgemeesteren, met 'een verzoekfchrift ter vergunning van openbaare Godsdienst oefening , te vervoegen. Hierin zyn zy ook naar wensch gefiaagd. Van den 24 February, dat hun plan het eerst ter tekening gelegd wierd, tot den I5den Maart, toen eenigen van hun de eer hadden , het gemelde Verzoekfchrift aan Hunne Wei-Edele Grootachtbaaren te overhandigen , hebben zy het genoegen gehad, dat een groot aantal doofden van huisgezinnen, deel in hun ont-

Sluiten