Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6 BESCHEIDENE

Het zou my leed doen, indien gy deeze uitdrukking, ten-kwaade zoud willen duiden, en nogthans zoud gy het kunnen doen, en misrchien , volgens uwe meening s met recht. Gy zoud kunnen antwoorden, dat uwe onderneemingen geene zo oproerige beweegingen zyn , als die van Carljiadt waren, ('t welk ik trouwens ook niet van allen zeggen wil;) maar dat zyyoornaamelyk eene betere Schriftuurverklaaring tot eenen grond hebben , die gy voor een onbetwistbaar voorrecht der nieuwere tyden houd. . Hiermede worde ik op een punt gebragt, waarvan ik ook fpreekën wilde. Het heeft zeer veel fchyn, wanneer gy aldus fpreekt. Das, ik heb toch ook iets hierby te erinneren. Veele zogenaamde nieuwe uitleggingen zyn waarlyk niet nieuw, maar voorlang beweerd geworden. Van wien ? dat mag ik niet 'zeggen ; ten minften niet van eene iegelyke. Gy mogt het zo uitleggen, als of ik met naamen vanKet. ters rondom my werpen wilde, terwyl ik nogthans allen fchyn van onvriendelykheid, op het zorgvuldigfte tragt te vermyden. Intusfehen waren deeze nieuwe verklaaringen reeds werklyk voorgekomen, herhaald, en ook wederlegd geworden; en thans verfchynen zy weder als nieuw, zonder eene nieuwe bekragtiging verkreegen te hebben. Veele zyn nieuw, dit is waar, maar ze'zyn daarom niet beter, en ten deele onbetwistbaar valsch. Ook wel aan de Taalkuude van den Uitlegger word fomtyds een grooter gebrek bevonden,dan men van hem had kunnen vertrouwen. Ja zelf veele Journalisten, die anders wel vooronderneemingenvan dien aan zeer ingenomen zyn, hebben zig niet kunnen

Sluiten