Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

'Gods Heilig Woord* en de Geloofsboeken hunner Kerke, ?y dan moede zyn geworden, hun langer te hooren , en in hun midde te dulden, te voeden en te onderhouden, en hier toe meen ik zyn zy geregtigt, ja zjn verplicht zulks te eiIchen : want een Leer aar, belooft by het aanvaarden van zyn Ampt, God en de Gemeente door een Heilige Eed, dat hy hun met overëenfteroming der H. Schrift, en de Symbolifche Boeken zyner Kerke, leer en zal; wanneer nu een Leeraar hier in nalatig wordt bevonden, en van doezen regel afwykt,' en dus zyn belofte breekt: dan immers, is de Gemeente van zelve ontflagen van haare belofte, (*) om hem langer te erkennen voor hunnen wettigen Leeraar,, en hem de beloofde Soldy op te brengen. Ik zegge dan., wanneer de eerftë de belofte breekt, de Gemeente ohrflageh is , van hare belofte langer te houden: 'Zy zeggen dus ook nier te veel, wanneer zy willen , dat zulke Leeraars van hen nhgaan zullen, w ér waards zy zul ïen kunnen goedvinden, en waar men haare gevoelens kan aannemen.

Doch gefield eens Myn Heer, zy (namenlyk de Tekenaars) hadden in hun gefchrift gefteid, dat hunne Leeraars of van Preekwys zullen veranderen, of afgezet worden, zoude dit een misdaad zyn? Neen Vriend! zo zy flegts bewyzen geven, dat hunne Leeraars vaïfche leerftellingea hebben voorgedragen. Dan gy zult zeker zeggen....

(*) Mogelyk zyt gy ook in dien waan , dat een Leeraar niet gebonden is aan de Symbolifche Schriften zyner Kerke , doch lees Hechts het vyftigfte Vertoog, van het dierbre Werk, den Christen Vriend : velkote Am.lerdam op de IN'ieuwendyk, by H. T. Hoopn wordt migegeev-er,, ei) gy kunt van het te;gendeel oveftuigd worden.

Sluiten