Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19)

Waarheid leerden , Gods Woord Predikten ; en geen Menfchelyke reden gingen verheffen boven de Goddelyke Schriften. — Waarom waren 'er in die dagen, niet zulke onrustige geesten in uwe Gemeenten, die tegen hunne Leeraars Q-piïonóen?

— Om dat men toen gsen nieuwigheen invoerde, maar het leerftellige van Luthers Kerk leerde. — Verder vraagt gy, wie voorziet de akelige gevolgen?

— Zy die door valfche Leer begonnen hebben, konden dit het eerst voorzien.— Nu heet het: zy die de drie oudfte Heer en Leeraaren zyn toegedaan, •waanen verkettert te zullen worden, wanneer zy den Godsdienst by een der drie jongfte Heer en Leeraaren waarneemen. — Dit is van zcmmige de waarheid: ja de ondervinding heeft het my wederom geleert, want ik eenige tyd geleeden , te Amfterdam zynde by myn Vriend Waarmond , (die gelyk gy weet een Man is van groote kunde , en fcherpe doorzigt) hem vroeg, of hy ook onlangs, by een der jongfte Leeraars had ter Kerk geweest: antwoordehymy, zoude ik by Hun ter Kerk gaan, en my iamyne grysheid, nog den troost laten ontnemen : welke my de Godsdienst, in Jezus Christus aanbied, en waarmede ik altoos myn bange Ziel heb kumjen opbeuren, en verkwikken, wanneer haar de Zonde benaauwde— Neen Vriend .' zeide hy , dat zal myn Heiland nimmer gedogen.

— Bedenk eens myn Vriend: (dus fprakhy verder tot my) of het wel de moeite waard is , dat men by haar gaat, onlangs ging ik by esn van deeze Leeraars, in de publieke Donderdagfche Cathechizatie; hy moest toen leeren over hetEuangelium ; een heerlyk leerftuk niet waar? Doch wat hoordé ik, ds Leerbar hing een Schildery op van 't Luilekkerland! en vermaakte ons dus even

D als

Sluiten