Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

Daar nu, (dank zy Gods Vadcrlyke Voorzorge,) onze Gemeente, in baar heilig en on• fchendbaar Recht herfteld is, zo vinden wy ons verpligt, om aan UEerwaardens voortehouden, dat wy dit befchouwen, als den Wil der Gemeente vooruit te loopen ; nademaal voorheen door de Gecombineerde Commisfie ter Vereffening der Gereezene Gefchillen in de Gemeente, is geaccordeerd geworden, om zo lange het Collegie van Opzieneren buiten Werking te houden, als de Gemeente zelve werkte; zo dat tot hiertoe de Gemeente nog in volle Werking behoord te blyven, tot dat *er een ander Collegie van Opzieneren isDaargeftéld. Te meer daar door Acle van Tranfa&ie is bepaald, dat onder Concurrentie van de Gemeente, en dus onder Mededeeling en Medewerking van dezelve , en wel in den Uitgeftrektften Zin, de Daarftelling eener verbeterde Kerklyke Ordonnantie moet gefchieden.

Dan, hieraan kan naar ons inzien, niet beter voldaan worden, als omme alvoorens da ■Gemeente uittenodigen , om tegens eenen bepaalden doch niet al tekort beperkten tyd, hunne Concept-plannen inteleveren, en als dan door de Gemeente een dubbel getal Leden te laten Nomineeren, zo wel uit den Kerkenraad als uit de Gemeente, omme daaruit by Looting eene Gecombineerde Commisfie te laten formeeren , om uit de ingekoomene Conceptplannen , eene verbeterde Kerklyke Ordonnantie te formeeren, welke als dan ter naarziening der Gemeente kan worden overgegeeven.

Langs

Sluiten