is toegevoegd aan je favorieten.

Oor die ontstaan van Afrikaans

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

couragieuse mannen» wat onder Danckaert op die landreis gaan, maar 'n stuk of drie Hollanders is; die meeste is Duitsers. Oor die algemeen was die Hollanders egter in die meerderheid, hoewel die getal helpers van ander nasionaliteite so groot was,' dat dit begryplik is, waarom van Riebeek daar prys op stel' om te vermeld dat sy swaer, Pieter van der Stael, wat slaweskoolmeester word, «recht Hoilants Nederduyts» geken het. Dit is duidelik dat iedereen aan die Kaap hom daar nie op kon beroem nie!

Nie alleen het dit baie van sy mense ontbreek aan kennis van goeie Hollands nie, maar ook aan goeie maniere, tot ergernis van die Kommandeur, sodat hy soms moes optree as strenge katkiseermeester. «Ende alsoo sommige soo godloos leeven, dat se gelijck als verekens aen de bacq gaen eeten ende wederom' opstaen sonder eens den Heere voor off nae te bidden off te dancken, soo is den geweldiger oock gelast daerop wat nauw te letten, ende telckens als de cocq schafft, de ronden te doen omme den naelatigen van dat nodigh christelijcke ghebruyck attraperende, te slaen in de boete van % real voor de eerste reys ende 2en male %, mitsgaders ten derde male 4 dubbelt beneffens arbitrale correctie, alles breeder bij resolutie (heden daerover specialijk genomen) geënarreert».

Ons kry ook 'n kyk op die pedagogiese opvattinge van die Kommandeur en Meester Pieter van der Stael, waar van Riebeek vertel hoe, «omme de gemelte slaven te beter tot het school ende hooren off leeren van de christelijcke gebeden te animeren, is mede belast na 't eyndigen elcq een croessjen brandewijn ende 2 duym tabacq te geven etc, . . . alles in t bijwesen van den Commandeur».

Tog was daar aan die Kaap ook verteenwoordigers van die i7de-eeuse Hollandse deftigheid, o. a. Roelof de Man, «een dick swaerhjvigh jongh man», in 1663 as Twede Persoon aan die Kaap oorlede. Die inventaris van sy nagelate goedere is interessant. Daar kom o. a. in voor: «1 swart mantel met fulp gevoert, 1 sargie kleet met silvere kant geboort, 2 syde witte cousebanden met goude cant, 1 paer groene syde napelse cousen.

127