Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na eenige granaten in die sterkte geworpen te hebben werd de vijand aan

vier zijden geattakeerd.

Op dat oogenblik deboucheerde de 2de colonne in de vlakte. Ontscheept

onder dekking van het granaat- en schrootvuur van de Borneo, waartegen de vijand niet bestand bleek, was door haar de kustbatterij van 4 vuurmonden m bezit genomen, en, met achterlating van 20 man in de veroverde benteng Pem-

boengan, naar het kongsi-huis opgerukt.

De vijand verdedigde zich hier dapper met lans en zeis en schoot door bamboe-kokers, die in de borstwering aangebracht waren, zijne tjonto-kogels langs den bodem.

Een van dezen verbrijzelde het been van den Overste; luitenant Maarschalk werd door 5 lanssteken doorboord, en van der Bank zwaar aan den arm verwond, doch kapitein Crena, door enkelen gevolgd, sprong over de palissadeermg en maakte front tegen den drom Chineezen, die haar bleven verdedigen.

Yan alle zijden drongen nu de soldaten der beide colonnes binnen de sterkte, en terwijl de zich daarin bevindende gebouwen en afdaken in brand stonden, werden de Chineezen, ten getale van ongeveer 200, tot den laatsten man afgemaakt.

De 3de colonne was ter zelfder tijd als de 2de geland, nadat het vuur der schepen en kruisbooten de verdedigers uit Peniboengan en de kustbattenjen had verjaagd. De Chineezen voor zich uit drijvende, bereikte Pheiffer de vlakte, veroverde en tirailleur en gesteund door de hulptroepen eenige versterkte huizen, en rukte langs den voet van het gebergte verder, om zich met de 2de colonne te vereenigen. Tegen 11 ure ontmoette hij hier een 300 tal vijanden, die een uur te voren het kongsi-huis hadden ontruimd, en sloegen zijn hulptroepen onmid-

delijk op de vlucht. i

Tegen dezen drom Chineezen, die nog versterkt werd met de door hem uiteengeslagen vijanden, die zich er bij aansloten, was Pheiffer niet bestand.

Steeds vurende, retireerde hij langzaam naar het strand, waar de nadering van den steeds sterker opdringenden vijand door salvo's werd belet, en waar onder het dekkend vuur der kruisbooten werd geëmbarkeerd. Te 1 ure aan boord teruggekeerd, ontving hij last zich bij de bezetting van het kongsi-huis te voegen.

De zwaar gewonde Overste werd met een klein escorte naar boord vervoerd, en aan kapitein Bade, die zich nog steeds op het gebergte in positie bevond, werd bericht gezonden, dat hij als commandant had op te treden. Crena, die den passar en de kampong Pamangkat niet in brand wilde doen schieten, stelde den aanval daarop uit ten einde den wijkenden vijand niet te drijven m de richting van het escorte, dat den gewonden chef begeleidde. Eenige mlandsche matrozen, die de Pamangkat-rivier waren opgevaren, vonden de kampong verlaten.

Te 12 ure liet kapitein Bade zijn compagnie en het detachement van den boschrand naar het kongsi-huis opmarcheeren, terwijl het geschut daarbuiten bleef geposteerd. Tegen den avond trachtten dichte drommen Thai Kwong's de

Sluiten