is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe catalogus der oorkonden en handschriften berustende in de boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. 24 April 1418.

Testament van Heer Ghijselbertus van Bakel, priester en plebaan der St. Janskerk te 's Boscli, waarbij hij verschillende legaten vermaakt en bepaalt, dat in het nieuwe koor van gezegde kerk naar het Zuiden ter eere van den Zaligmaker, diens moeder Maria en den H. Apostel Bartholomeus wederom een altaar zal worden opgericht, dat hij tegelijkertijd beneficieert.

5. 9 September 142—.

Mr. Petrus Cromme, deken van de Collegiale Kerk van St. Jan Evangelist te 's Bosch, verkoopt in tegenwoordigheid en met toestemming van Heer Johannes Bathensoen en Heer Henrick Mudekens, kanunniken van gezegde kerk, zoo uit hunnen naam als uit naam van het geheele Kapittel van die kerk voor Schepenen van 's Bosch aan Willem van Loen Janszoon, bakker, tegen eene grondrente, aan voormeld Kapittel te vergelden, een steenen huis met erf, afkomstig van twee huizen met erven, toebehoord hebbende 'eerst aan Johannes Trudezoon, daarna aan mr Petrus van Orthen, phisicus, staande in de Kerkstraat te 's Bosch tusschen het erf van Johannes Wouterszoon eenerzijds en dat van Godefridus Vos anderzijds en zich uitstrekkende vanaf gezegde straat tot aan de erven van Godefridus Peters en Willem in de Paenwe. Hierover waren als schepenen Henrick Dicbier Godefriduszoon en Henrick...

6. 11 October 1448.

Bulle van Paus Nicolaus V, waarbij hij aan de Kerkmeesteis der St. Janskerk te 's Bosch machtiging verleent om in de O. L. V. Kapel, staande nabij den toren dezer kerk, mis te laten doen, ook aan een draagbaar altaar, ondanks dat de Bisschop van Luik zulks wilde beletten of daarin wilde gekend zijn.

Onderaan hangt het looden zegel van den Paus.

7. 4 Februari 1461.

Testament van Arnoldus Goijartszoon van Huesselingen, poorter van 's Hertogenbosch. Bij dit testament, dat hij maakte, omdat