Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 188 )

by N°. 44. Deze, niet verre van de fcheiding van het Schependom van Nymegen, gevallen, heeft een wydte van 33 roeden; de kolk, hier doorgeicheurt, heeft eene aanmerkelyke uitgebreidheid; en de diepte van ruim 40 voeten. Deze doorbraak heeft vele fcbade veroorzaakt, door het over/tonen van menigte bouwlanden met zand, het uitlopen van een gat, in de lands weg, ter diepte van 20 voeten, het wegdryven van enige huizen , en het zwaar ontramponeeren van vele andere.

Door de opgenoemde doorbraken zyn geïnundeert, voor eerst, door die van de Betuwfche dyken, de geheele Over- en Neder-Betuwe , de Tielerwaard, en de Graaffchappen Buuren eu Kuilenburg. De vloed wierd bepaald tegen den Diefdyk en den Lingedyk, welke, door ongelooflyken arbeid en vigilantie, tegen den geweldigen aanval, zyn bewaard gebleven; niettegenftaande het water, reeds, tot bovenden kruin, tegen het zand-pad, was opgerezen, en fommige plaatfen op het punt Honden van doorbreken. Voorts heeft het water zich, by Dalem, door de Dyken, en, door de ftad Gorincbem, door middel van de Linge, in de Merwe ontlast.

Ten anderen, door de doorbraken, in de Maas en Waaljche dyken, en die, by Wiurt, in het Ryk van Nymegen , zyn overflroomt een gedeelte van, het Schependom van Nymegen, zo als door de geftippelde linie, en de blaauwe koleur, op de groote kaart, is afgetekend; vervolgens, het Ryk van Nymegen, zynde de uiterfle boorden daar van bepaald, langs de hooge heigronden, op Wichen, langs het Kasteel, en het Wichenfe Meir ; verder langs de hooge grondeu, tot boven Over-Asfelt. Wyders is het gantfche Ampt tusfchen Maas en Waal, de bergachtige gronden by Bergharen uitgezondert, geïnundeert, zynde de vloed bepaald, door de dyken, aan de Maaskant, tot tusfchen Dreumel en de Alphenfe fluizen, waar het water, over dezelve, wederom in de Maas geftort is, welke dyken echter daar door, ter lengte van 700 roeden, zeer befchadigt zyn.

Omtrent de doorbraken der dyken, by Bislick, Xanten, en de overige, daar omRreeks, met de overflroomingen , daar door, veroorzaakt, ftaat aan te merken

Dat,den iften Maart,na dat de groote hoeveelheid van dryf ys,dat,boven,was losgeraakt,zich,den vorigen dag, wederom, in de kromte van den lihyn,tusfchen het dorp Bislick en de ftad Rees, verftoken had,en die rivier, aldaar, met een ysdam geflopt, het toevloejend water, door die ysftopping weerhouden, telkens in hoeveelheid vermeerderende, tot zodanig eene hoogte wierd opgezet, dat het, binnen korten tyd, over de dyken,ter wederzyde van die rivier,henen flroomde; waar door, welhaast, verfcheiden doorbraken, in den dyk,Xanten, en, in den ouden of verlaten Bislickfchen fchaardyk, en, wyders noch, inden nieuwen inlaagdyk, twee zware doorbraken veroorzaakt wierden.

Van de doorbraken, in den Bislickfchen inlaag-dyk, heeft de bovenfte, ByNM5> eene lengte van 87 roeden, de kolk, hier door gefcheurt, heeft eene zeer aanmerkelyke uitgebreidheid, in oppervlakte, en eene diepte van ruirs^o voeten; de twede, 46, heeft eene wydte van 53 roeden, en ligt 290 roeden meer benedenwaards.

De evengemelde inval van het water, door twee zo groote kanaalen, waar door het zelve, met eene fnelheid van itroom, die alles fcheen te zullen verwoesten, naar binnen gedrongen wierd, beneden, door den dyk, by Overkamp, min of meer in deszelfs loop gefluit, deed dien dyk, op drie plaatfen, doorbreken, als op de bovenfte, ter wydte van 9 roeden; op de twede, even beneden defluis, van 13 roeden, en op de benedenfte, van 27 roeden, door welke openingen het binnenVloeijende water, gedeekelvk, wederom wierd uitgeftort.

De

Sluiten