Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS May 1795;

van fchikkingen, waardoor fcheuringen met derzelver verderfFelyKo gevolgen, voor her. toekomende zouden kunnen worden voorgekomen, by die van Warnet wierden te leur gefteld.

En dewyl zy Cecommitteerden door Rapport van hunnen Mede - Gecommitteerde de Bodt welke zich ten voorfchreven einde naar Dreumel hadden begeven, in het zekere waren geïnformeerd, dat de Roomschgezinde Cemeente van Dreumel alleszinds met die van Wamel inftemde, en boven dien geene Gedeputeerden uit hun midden naar Wamel hadden gezonden, hebben zy Gecommitteerden vermeend 'dat 'het vruchtelooze moeite zoude wezen zich naar Dre umel te begeven; Dar zy irrusfchen hadden gehoord, die van Leeuwen over hunne differenten ten aanzien van het aanftëtlen van een Custos en Schoolmeefter r-ldaar en het hakken en vervoeren van Hout,, tot de Custerye gehoorende; midsgaders de voordragten door den Predikant en verdere Leden van de Gereformeerde Gemeente van Wamel.

Zynde dit al het geene zy Gecommitteerden ingevolge vooraan gehaalde Landfchaps

Sluiten