Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv V O O R B E R I C H T.

pens het menschlievend bejlaan van dirkee bekkek. te Maasbommel , bij de iaatjle Overftroa*

mingt

worden zij, bij herltaling, door den jlroom nu aangetrokken, dan weder afge/looten, tot dat zij, na veelvuldig walerfcheppen, eindlijk omfaan. Uit het uiterjle gevaar des levens worden echter drie hunner, als het ware wonderdadiglijk, gered; doch dirk be herheb, verdrinkt. Roemrijk zeker is zjn einde, maar niet min grievend voor zijne Moeder, die bezwaarlijk is te troosten, daar hij, mei zijnen Broeder Willem, den kost won, met fteeds, a's Schippers, hier en ginds te varen, en hij dus een voorname ficun was van dit acluenswaardig huisgezin, hetwelk, in -3784, te Dreumel, waar liet destijds woonde, door de overjlroomwg, huis en .land verloor; en, in 1794., door de gevolgen van 4en winter en van den inlogt van hijssbenden, van eene ricu.iv gebouwde febuur en van al zijn vaartuig beroofd werdt. —.

Rotterdam 5 Maart 1799. liet huisgezin der de beekbrs bcjlaal; na-het verongelukten van den braven dirk, die ongetruiiwd was, behalve» uit de ie reeds bekende Moeder en hare twee andere voorheen gc;we-:ide en ongehuwde Zonen, uit den Vadttr, wiens verjland door eene geraaktheid, hem voor drie Jaaren overgekomen, gekrenkt is, uit f.vee nog jongere Zonen van 1 6 en 11 Jaren, en uit het Dochtertje ecner Zu ter van Vrouw de bekker, hetwelk lij naar zich nam, toen die Zuster, haren Man verliezende, met vijf jonge Kinderen, Weduwe bleef. Voorheen is gemeld, welke rampen dit huisglzin vroeger trof en. In gurfiiger onhandigheden dan thans , geplaatst, verloor kei, in een en vorigen Watersnood, niet alleen huis en /(huur; have en fioed, er. renen aanzienlijken voorraad van duizenic ponden uffugeiedde endeitijti zeer duren Tabak j

n:aar

Sluiten