Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Altforst en Appeltern werd op de Zondagen, 3, 11 en 18 Febr. niet gehouden.

Daartoe door den Ring van Batenburg aangewezen, leidde Schrijver na de droeve gebeurtenis de eerste bijeenkomst der gemeente in het kerkgebouw te Appeltern, op Zondag 25 Febr. 's morgens 10 uur. Deze eerste prediking werd met diepe stilte en ontroering door de vele aanwezigen aangehoord. Spreker en hoorders verkeerden onder den machtigen indruk van de droeve dingen, die hadden plaats gegrepen. Deze eerste dienst liep zonder eenige stoornis at.

Daartoe verzocht, geeft de Spreker van dien morgen die prediking hierbij, nagenoeg onveranderd, in het licht Voor den druk was zij oorspronkelijk allerminst bestemd. Velen in de gemeente en den omtrek wenschen die prediking in bezit te hebben voor hen zeiven en het nageslacht.

Brenge zij ook alzoo er iets toe bij. om rust en kalmte en vrede te doen wederkeeren, die telkens nog weer te wenschen overlaten. .

Van het uitspreken van een oordeel wenscht hij zich vooralsnog te onthouden. Aan mededeelingen en beschouwingen over de vreemde gebeurtenissen en hare oorzaken is in plaatselijke en andere Dag- en Weekbladen geen gebrek.

Meer uitvoerige berichten en wetenschappelijke beoordeeungen kan men vinden o. a. in Het Nieuws van den Dag van 8 Febr. 4e Blad.

Algem. Handelsblad van 9 Febr. Avondblad.

Nieuws van den Dag van 12 Febr., overgenomen uit de Standaard en vooral Nieuwe Rott. Crt. van 24 Febr. 2e Blad, bevattende een oordeel van Dr. A. Aletrino, te Amsterdam, meegedeeld door den Heer D. A. Zoethout.

Ned. Dagblad van 11—12 Febr., waarin overgenomen is een stuk van den Hoogleeraar C. uit het Handelsblad.

En nu voorts den Lezer heil! Genade over de diep ongelukkigen! Vrede over de geschokte Gemeente van Altforst en Appeltern !

Wamel, Maart 1900.

A. A. SCHOUTEN.

Sluiten