Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bemmel is niet slechts het grootste en volkrijkste OverBetuwsch dorp, maar heeft wegens vele grootere en kleinere landgoederen zeer bevallige wandelwegen. Gent, aan de Waal, was in vroegere eeuwen eene vrij aanzienlijke stad. Doornenburg bezit een der schoonste kasteelen des Lands, waarbij eene beroemde, zeer zware eikenbo om staat. Lent, aan de Waal en tegenover Nijmegen, heeft kostelijke boomgaarden.

§ 10. Steden en dorpen in het arrondissement Zutphen.

De stad Zutphen is eene der oudste en tevens eene der aangenaamste des Vaderlands. Zij ligt op den regteroever des IJssels, die hier de Berkel opneemt. Hare geschiedenis vermeldt twee vreeselijke plunderingen door de Spanjaarden , in 1574 en 1583, en hare herovering in 1591 door Prins Maurits. In vroegere eeuwen behoorde Zutphen tot de hanzesteden, en nog tegenwoordig drijft de stad eenen belangrijken handel, terwijl er ook verscheidene fabrieken bloeijen. De stad is binnen hare muren bijna 40 bunders groot en bevat ruim 12,000 ingezetenen. *) De Groote- of Walburgskerk, aan een ruim plein, waarop weleer ook 't hof der gTaven van Zutphen pronkte. is een oud gebouw, na het afbranden der vorige hoofdkerk, door den Utrechtschen bisschop Burchardin 1105 aangevangen. Eenefraaije marmeren graftombe met de borstbeelden van Everard vanHeeckeren en zijne gemalin Maria T o r c k, een zeer schoon orgel, eene kunstige koperen doopvont, eene sierlijke ijzeren kroon met veel beeld- en lofwerk zijn bezienswaardig. De kerk prijkt met eenen toren van 77 el hoogte. In eene der kerkekamers is eene boekerij, waar de boeken met kleine ketens aan de lezenaars zijn geheeht. Men wijst in de boekenzaal eenige dusgenoemde duivelsklaauwen aan, die nogtans niets anders zijn dan hondenpooten, welke in de steenen zijn ingedrukt alvorens zij gebakken en dus nog week waren. Andere merkwaardige gebouwen zijn : het Stads-Wijnhuis met eenen fraaijen

*) Met hei regtsgebied bedrjagt het aantal inwoners (in 1860) 13,265.

2*

Sluiten