Privacyverklaring Delpher

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe de Koninklijke Bibliotheek (KB) omgaat met uw persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het aanbieden van onze website (www.delpher.nl) waar onze digitale collecties van kranten, boeken en tijdschriften te doorzoeken zijn. We hechten veel waarde aan privacy en we zullen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen en beveiligen.

1. Wat is Delpher?

In Delpher zijn miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften woord voor woord te doorzoeken. De teksten komen uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. De website van Delpher (www.delpher.nl) wordt beheerd door de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek (KB) is daarmee de verwerkingsverantwoordelijke voor verwerkingen van persoonsgegevens op of via de website van Delpher. De KB is gevestigd in (2595 BE) Den Haag op het adres Prins Willem-Alexanderhof 5. Het KvK-nummer van de KB is 27377634.

2. Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing als u gebruik maakt van de website en diensten van Delpher en op persoonsgegevens die deel uitmaken van de digitale collectie op de website.

3. Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een van de Delpher-nieuwsbrieven of voor het Delpher online klantenpanel: e-mailadres;
 • De gegevens die u aan ons verstrekt als u contact met ons opneemt of als u zich aanmeldt voor een evenement;
 • Persoonsgegevens die in de digitale collectie voorkomen en zijn weergegeven op de website Delpher;
 • Verkeersgegevens, zoals IP-adres, die we verzamelen bij het gebruik van onze website.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor het Delpher online klantenpanel, gebruiken we uw e-mailadres enkel om u uit te nodigen voor deelname aan een online onderzoek. Bij het invullen van een enquête vult u geen e-mailadres in. De onderzoeksresultaten zijn daardoor anoniem en niet te herleiden naar participanten. Met de anonieme onderzoeksresultaten kunnen wij toetsen of Delpher voldoet aan de behoefte van onze gebruikers en hoe we Delpher kunnen verbeteren.

Hoe komt de KB aan uw persoonsgegevens?
De KB kan uw persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen, bijvoorbeeld als u zich opgeeft voor een van onze Delpher-nieuwsbrieven, het online klantenpanel of als u contact met ons opneemt.

4. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens:

 • om de Delpher-nieuwsbrief en/of de Delpher online klantenpanel-nieuwsbrief aan u te versturen;
 • om op uw vragen te reageren;
 • indien u zich aanmeldt voor een evenement: voor de organisatie hiervan;
 • indien u zich heeft opgegeven voor het Delpher online klantenpanel: om u te kunnen benaderen voor verschillende soorten online onderzoeken over de website van Delpher;
 • om teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften online beschikbaar te stellen. Dat wil zeggen dat persoonsgegevens kunnen voorkomen in de digitale collectie van Delpher;
 • om het gebruiksgemak en de kwaliteit van de website en nieuwsbrieven te verbeteren (zie hierna voor meer informatie);
 • om te voldoen aan op de KB rustende wet- en regelgeving;
 • om misbruik te kunnen monitoren en indien nodig, de toegang tot Delpher te blokkeren.

Hierna volgt meer informatie over een aantal specifieke doeleinden.

Verbeteren van gebruiksgemak en kwaliteit van de website en nieuwsbrieven
Om het gebruik te meten van www.delpher.nl, gebruiken wij Google Analytics. Wij houden daarmee onder meer bij hoe gebruikers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen wij bezoekersstatistieken opstellen. Google Analytics is privacyvriendelijk ingesteld volgens de Handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het laatste octet (8 cijfers) van uw IP-adres hebben we afgeschermd en het delen van gegevens naar Google is uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

In onze nieuwsbrieven maken we gebruik van pixels, zodat we kunnen meten of een nieuwsbrief is geopend en hoe vaak er wordt doorgeklikt naar onze website. Deze pixels gebruiken we alleen om de prestaties van de nieuwsbrief en daarmee de gebruikerservaring te verbeteren.

5. Grondslagen

We verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming (bijv. om u de nieuwsbrief te sturen), voor de vervulling van onze publieke taak (algemeen belang) of voor een van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de Delpher-nieuwsbrief op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar info@delpher.nl of door de link te gebruiken die onderaan de nieuwsbrief wordt vermeld. Ook kunt u zich op ieder moment uitschrijven van het Delpher online klantenpanel en de panel-nieuwsbrief door contact met ons op te nemen via delpherklantenpanel@kb.nl. Wanneer we uw gegevens verwerken voor het algemeen belang of een van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, treffen we redelijke waarborgen voor een zorgvuldig gebruik van uw gegevens. Een voorbeeld van een verwerking voor het algemeen belang of een van onzegerechtvaardigde belangen is het weergeven van teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften. Voor meer informatie over deze belangen, zie de hiervoor omschreven doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken en verzamelen.

6. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De KB heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens voorkomen in de collectie kranten, boeken en tijdschriften van Delpher, zijn deze toegankelijk voor iedereen die Delpher raadpleegt. De collectie kan ook door onderzoekers worden gebruikt ten behoeve van wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.

Bij de levering van onze diensten worden we ondersteund door een aantal door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers (zoals onze hostingprovider en e-mailserviceprovider). Sommige van deze leveranciers hebben toegang nodig tot een aantal van uw gegevens om hun diensten te kunnen leveren. We verplichten al deze leveranciers om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot uw gegevens en te handelen volgens onze instructies.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan andere derden, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

7. Beveiliging en bewaartermijn

De KB draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd, zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Voor het Delpher online klantenpanel bewaren we uw e-mailadres tot één week nadat uw inschrijving voor het Delpher online klantenpanel is beëindigd.

8. Inzage, correctie en verwijdering en dataportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of een deel van uw persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u toestemming heeft gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens (zoals het ontvangen van de nieuwsbrief) heeft u het recht om deze toestemming weer in te trekken. In bepaalde situaties kunnen deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld als wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben uw persoonsgegevens te verwerken.

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u gebruikmaken van de modelbrieven op deze pagina: https://www.kb.nl/avginzage. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. We kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te controleren.

We willen u erop wijzen dat we verzoeken tot verwijdering uit bronmateriaal in de digitale collectie op Delpher niet in behandeling kunnen nemen. De privacywetgeving bevat een uitzondering waardoor het recht om verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken niet geldt voor de verwerkingen door o.a. bibliotheken, zoals de Koninklijke Bibliotheek, voor literaire en/of journalistieke doelen. Daaronder valt ook de archivering van literaire werken op de Delpher-website. Dat betekent dat we wettelijk gezien niet hoeven te voldoen aan een dergelijk verwijderverzoek. Wel is het mogelijk om uw persoonsgegevens minder vindbaar te laten maken. Het gaat hier om het recht om vergeten te worden in zoekresultaten van zoekmachines (“vergeetrecht”). Een dergelijk verzoek kunt u bij Google indienen. Google kan ervoor zorgen dat haar zoekmachine geen resultaten meer toont naar informatie waarin uw persoonsgegevens voorkomen. Een formulier daarvoor treft u hier aan. Of uw verzoek zal slagen, is niet op voorhand te zeggen; de toetsing wordt uitgevoerd door Google op basis van criteria die door het Europees Hof van Justitie zijn vastgesteld. De KB heeft hier geen enkele invloed op en kan ook niet voor u bemiddelen bij Google.

9. Wijzigingen

De KB kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 december 2018.

10. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij nemen uw privacy serieus. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice via: klantenservice@kb.nl. U kunt ook een brief sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de KB via:

KB | Nationale Bibliotheek
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 90407
2509LK Den Haag

Wij hopen dat wij al uw vragen over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunnen beantwoorden. Mocht dat niet zo zijn, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Hartelijk dank voor uw vraag.

Binnen een werkdag ontvangt u een reactie op uw e-mailadres. Voor de behandeling van klachten houden wij 5 werkdagen aan.

Wat vindt u van Delpher? Heeft u ideeën of suggesties? Geef uw mening in de enquête.

Enquête starten