I ii h oud.

Tijdperken voor hef jaar 1853, Vorsten in Europa. Zons- en Maansverduisteringen enz. Zonnetafel. Marktdagen in eenige Sleden en Plaatsen in Nederland. Vrijstellingen van Zegclregten. Tarief der Zegels. Calender, enz. Koninklijk Huis (Verjaardagen). . . Bladz. 1 Audiëntiedagen der onderscheidene Ministeriën te ’s Gravenhage 2 Leden van de beide Kamers der Staten-Generaal (Provincie Zuid-Holland) 5 Idem van de Prov. Staten van Zuid-llolland . 6 Gouvernement van Zuid-Holland. Audiëntie van den Commissaris des Konings Plaatselijk Bestuur, enz. Regering .... 7 Secretaris. Ontvanger. Architect. ... 8 Commissie van Beheer over de Brandspuiten. Brandmeesters en Adsistenten . . . . . 9 Bank van Leening. 10 Commissie van Directie over de Armen-lnrigt. 11 Plaatsclijke Belastingen. Directeur ... Ontvanger. Commiesen 12 Bestuur over den Schouwburg – Kantongeregt 13 Openbaar Ministerie. Dag- en Nachtpolicie . Commissie van Toezigt over het Kantonaal Huis van Bewaring. 14 Kamer van Koophandel en Fabrieken ...