Haarlemmermeer. Nog steeds worden veel ongunstige woningtoestanden aangetroffen en dat de commissie hier nog een ruim arbeidsveld heeft zal wel niemand ontkennen.

Toch is er allengs verbetering te constateeren en doordat de woningmarkt ook hier ruimer wordt, verdwijnen voor en na beruchte krotten, hetgeen de commissie zooveel mogelijk in de hand werkt.

In het voorbijgegane jaar heeft de commissie het in het jaar te voren aangevangen systematisch woningonderzoek voortgezet. 86 perceelen werden onderzocht; in 14 gevallen bleek aanschrijving tot verbetering noodzakelijk.

In vorige jaarverslagen zijn uitvoerige mededeelingen gedaan over de in het ambtsgebied aan de schoolkinderen geboden gelegenheden zich te laten immuniseeren tegen roodvonk en diphtherie.

Deze actieve onvatbaarmaking is ook in 1932 voortgezet.

Schoolbesturen en hoofden van scholen hebben weer hun volle medewerking verleend.

De toestemmingsformulieren werden ook thans aan de daarvoor in aanmerking komende ouders uitgereikt door tusschenkomst van de hoofden der scholen.

In totaal werden 233 kinderen volledig behandeld; 240 kinderen ontvingen een eerste en een tweede inspuiting en 253 kinderen kregen alleen een eerste inspuiting.

De staten van geregistreerde inentingen werden, met een verzamelstaat, aan Dr. J. J. Th. Doyer, inspecteur van de volksgezondheid te Hilversum, toegezonden.

Hoogeveen. De raming der ontvangsten en uitgaven over 1933 werd vastgesteld: f 1721.30, terwijl per hoofd van de bevolking wordt gevorderd 11/2 cent. Dit is voor dit jaar voldoende, omdat er zooveel mogelijk bezuinigd is en omdat er nog een voordeelig saldo is uit de jaren, waarin 3 cent per inwoner werd gevraagd.

Het is niet zeker, dat op den duur 11/2 cent per inwoner zal blijken voldoende te zijn.

Een extra vergadering van het Gezondheids-Congres werd gehouden te Utrecht op 3 Dec. 1932, waar het nut der Gezondheidscommissies werd besproken.

Op uitnoodiging van de Regeering waren door de Gedeputeerde Staten in de verschillende provincies vergaderingen gehouden met de Burgemeesters, teneinde te vernemen hoe het oordeel der Burgemeesters over de Gezondheidscommissies is.