Een der leden deelde op de vergadering van 3 Dec. mede, dat hij behalve voorzitter eener Gezondheidscommissie ook Burgemeester is, en in die functie de vergadering met de Gedeputeerde Staten heeft hijgewoond, hem was toen gebleken dat enkele Burgemeesters de Gezondheidscommissie weg wenschen, omdat de commissie hen te veel op de vingers ziet en hen tot grootere werkzaamheid aanspoort. Algemeen was men van meening, dat er een verbinding moest zijn tusschen het publiek en de regeering en dat de goedkoopste en beste verbinding is de Gezondheidscommissie en dat zij zelfs in de grootere steden, waar speciale Gezondheidsdiensten zijn ingericht, niet gemist kan worden.

Over ’t algemeen gaf de Gezondheidstoestand in het district geen aanleiding tot opmerkingen, behalve ingewandsstoornissen, die vooral optraden sedert 15 Aug.

Op verzoek van den heer Inspecteur Bekenkamp heeft de Gezondheidscommissie alle geneesheeren in het district een vragenlijst over dit onderwerp gezonden, de meeste dokters hebben zoo volledig mogelijk ingelicht, alleen van de H.H. J. C. Herman te Coevorden en P. H. F. Meijeringh te Reilen heeft de Gezondheidscommissie de lijsten niet terug ontvangen.

Uit dit onderzoek is gebleken, dat er weinig sterfgevallen door zijn gekomen, dat de oorzaak nog niet is vast te stellen, dat men in sommige gevallen meent met dysenterie te maken te bebben, dat de groote warmte en sterke temperatuurswisseling geen goed er aan hebben gedaan, dat de toestand van bet drinkwater geen beteekenis in de schaal heeft gelegd.

Het Consultatiebureau voor zuigelingen neemt te Hoogeveen goed op en blijkt in een behoefte te voorzien. De wijkzusters van ’t Groene Kruis en de Christelijke Ziekenverzorging verleenen haar medewerking.

Ook uit andere plaatsen van het district komen gunstige berichten over de Consultatiebureaux voor zuigelingen en kleuters.

Op verzoek van het Gezondheidscongres heeft de Gezondheidscommissie in het district 38 kapperszaken, waarvan IBte Hoogeveen, bezocht.

Over het algemeen viel de toestand mee; ofschoon in vele zaken wel voldoende gelegenheid tot luchtverversching is, wordt daarvan algemeen te weinig gebruik gemaakt. ° – 11 ir.i la_

Het desinfecteeren van het kappersgereedschap liet veel te wenschen over, zeer dikwijls blijft bet afgeknipte haar te lang in de inrichting.