Op de bevonden leemten en fouten zijn de exploitanten gewezen, terwijl een uitgebreid rapport aan het Gezondheidscongres is verzonden.

Dezen zomer ontving de Gezondheidscommissie veel klachten over vliegenplaag, veroorzaakt door de „VAM” te Wijster. Deze klachten bleken zeer gegrond te zijn. Op bet Gezondheidscongres heeft de Gezondheidscommissie deze klacht te berde gebracht, men deelde der commissie mede, dat allerlei proeven genomen worden om verlost te worden van de vliegenplaag. 20 Juli bezocht de Gezondheidscommissie de „VAM” en daarbij bleek, dat de bedrijfsleider alles doet om de plaag te verminderen.

Bij het bezoek bleek, dat verschillende maatregelen waren genomen ter bevordering van den gezondheidstoestand der arbeiders, die over het algemeen genomen uitstekend genoemd kan worden.

De Gezondheidscommissie adviseerde den bedrijfsleider een electrische ventilatie aan te brengen op den sorteerzolder.

De Gezondheidscommissie adviseerde het Gemeentebestuur van Oosterhesselen te zorgen, dat de asch der kachels van de openbare school niet op het schoolplein wordt geworpen, docb m een daartoe in te richten overdekte mestbak.

De commissie haalt de wet van 4 Dec. 1872 aan (door drukfout 1874 geworden), in plaats van de nieuwe Besmettelijkeziektenwet. De commissie zet: roodvonk (fievre scarlatine) en diphtheritis (diphthérie).

In de nieuwe wettelijke bepalingen wordt van „diphtherie” gesproken.

In April is eene vergadering te Emmen gehouden over de waterleiding voor Oost-Drenthe; daarin werd medegedeeld, dat de plannen gereed waren, doch met de uitvoering gewacht moet worden op betere tijden. Van de zijde der Gezondheidscommissie werd aangedrongen op samenwerking met de plannen van West-Drenthe waarnaar gestreefd zal worden.

In het najaar hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe een vergadering bijeengeroepen van de verschillende waterleidingscommissies, waar besloten is gezamenlijk de watervoorziening voor heel Drenthe ter hand te nemen, terwijl Gedeputeerde Staten de verdere leiding over het geheel, op zich hebben genomen.

Middelburg. In dit verslag komen verscbillende klachten voor over overlast, aangedaan door ratten; aan verschillende klachten