matiedienst toegezonden. De bedoeling is, voorloopig eens per j aar, later vaker deze gegevens in bulletinvorm uit te geven. De onderzoekers, welke aan deze ruil van gevens wenschen deel te nemen, worden verzocht 4 shilling per jaar aan het bureau te doen toekomen.

Tot slot zij nog opgemerkt, dat behalve het hoofddoel, n.l. het bij elkander brengen van verschillende werkers; op hetzelfde gebied, de aangelegenheid van de prioriteit geregeld wordt, een aangelegenheid, welke voor onderzoekers van persoonlijk belang is.

Het bureau of Human Heredity, 115 Gowerstreet, London W. C. 1 staat thans onder het volgende bestuur:

Chairman R. Ruggles Gates. Executive Committee; R. A. Fisher, J. B. S. Haldane, E. A. Cockayne, J. A. Fraser Roberts, L. E. Halsey (Hon. Treasurer) en Mrs. C. B. S. Hodson (Kon. Gen. Secretary).

V. S.

Aanleg en verschijning. Het meest fundamenteele en tevens meest omvattende erfelijkheidsprobleem van genotype en phaenotype is op 8 Januari 1940 als diesrede aan de Amsterdamsche Universiteit besproken door Van Loghem en hij heeft dit op een dusdanige wijze gedaan, dat lezing van het origineel aan alle anthropobiologisch geïnteresseerden warm aanbevolen kan worden.

De drie voornaamste gedeelten van de rede omvatten aanleg en verschijning bij bacteriën en bij menschen en een beschouwing over psychische milieu-factoren. Een bespreking in kort bestek moet zich bepalen tot het geven van deze indeeling en tot het doen van enkele grepen uit de illustraties der hoofd-onderwerpen.

Inzake bacteriën wordt er op gewezen, dat het al of niet vertonnen van bepaalde eigenschappen reacties van het genotype op milieu-factoren voorstelt. Onder phaenotype moet het totaal van alle aanpassingen, die tot de verrichtingen van het individu behooren, worden verstaan.

Overgaande op aanleg en verschijning bij den mensch worden allereerst enkele woorden gewijd aan eugenetica, welke „veredeling van den mensch” tot doel heeft. Ik citeer letterlijk: „Helaas is het dezer wetenschap niet overal en steeds vergund haar zuiverheid te bewaren. Hier en daar wordt zij geschoffeerd en geeft, met het pistool in de ribben, wat men van haar verlangd. Toch blijven wij gelooven in haar roeping: de menschheid bewust te maken van het belang, dat in goeden aanleg der individuen is begrepen.”

Het phaenotype van den mensch omvat de gemiddelde gezondheid der menschelijke individuen en behoort tot de hygiëne. Tal van voorbeelden worden gegeven, die illustreeren welk een vooruitgang deze tak van wetenschap heeft gemaakt. Echter: „Met zuiver drinkwater, behagelijke woning, toereikende voeding en op zijn tijd wat koepokstof, kan de mensch niet volstaan; ook de geestelijke phaenotypus, het product der reactie van den geestelijken aanleg met het geestelijke milieu, kan kwij-