Het belang van de Individuaal Psychologie voor de strafrechtelijke behandeling en de reclasseering van kinderen en volwassenen.

door I. Verploegh Chassé en Dr. Jan Schoo.

I

De Individuaal Psychologie') tracht den mensch te begrijpen geheel in samenhang met het leven en zijn eischen. Als dringendste eischen, die het leven stelt, beschouwt zij vooral de drie hoofdproblemen, die telkens weer moeten worden opgelost, nl. de problemen van het beroep, der liefde en der gemeenschap. Om tot een overzicht over het leven en deze problemen te komen maakt ieder mensch gebruik van een bepaald „alsof”-schema, van bepaalde veronderstellingen, welke hij denkt en leeft, alsof zij aan de werkelijkheid beantwoorden, alsof zijn zienswijze van het leven ook het leven zelf is. Bij een gezond mensch dekt de zienswijze „alsof” zich ook verregaand met de werkelijkheid, omdat hij zijn veronderstellingen steeds weer aan de werkelijkheid toetst en zoo steeds weer het kontakt met haar vindt. Des te meer hij de werkelijkheid benadert, des te gezonder staat hij in het leven. De neurotische mensch daarentegen, waaronder wij zoowel den zenuwzieke als den misdadiger verstaan, is gekenmerkt door een groote starheid en onveranderlijkheid van zijn „alsof” zienswijze. Hij toetst deze niet aan de werkelijkheid, doch leeft voort op de veronderstellingen, die hij in zijn jongste jaren zich van het leven heeft gevormd. Hij ziet alles zooals hij het zou willen hebben of zooals het bij zijn onbewust levensplan past, doch niet zooals het is.

Kenmerkend voor den neurotischen mensch en zijn levenshouding is vooral zijn gevoel van minderwaardigheid en de onvruchtbare compensatie daarvan. Wanneer een normaal mensch zwak van lichaam is of minder bedeeld door de omstandigheden, dan zal hij het onmogelijke niet verlangen en zijn best doen uit te komen met wat hij bezit. Vaak zullen als compensatie bewust of onbewust uit zijn zwakte en moeilijkheden zijn beste eigenschappen en grootste waarde zich ontwikkelen. Bij een neurotische levenshouding wordt

l)„Ueberden nervoesen Charakter"; Grundzuege einer vergleichenden Individualpsychologie und Psychotherapie (Verlag Bergmaan, Muenchen):

„Praxis und Theorie der Individualpsychologie”; Vortraege zur Einfuehrung in die Psychotherapie fuer Aerzte, Psychologen und Paedagogen:

„Heilen und Bilden"; Grundzuege der Erziehungskunst fuer Aerzte und Paedagogen (Adler, Furtmueller und Wexberg).

2) „Die Phllosophie des Als-Ob"; Hans Vaihinger.