Inplaats van oplossing van het beroepsprobleem, vinden wij b.v. arbeidsschuwheid, bedelarij, landlooperij, prostitutie en souteneurschap. Als het probleem der liefde niet wordt opgelost, ontstaan b.v. uit een diep gevoel van onzekerheid tegenover de vrouw misdrijven als lustmoord en verkrachting, waarbij de uiterste middelen worden aangegrepen om de manlijke meerderheid te bewijzen. Ook homosexualiteit is te begrijpen als vlucht voor het andere geslacht, tegenover hetwelk een nederlaag wordt gevreesd. Inplaats van oplossing van het probleem der gemeenschap worden haar instellingen veracht en hare leden wordt schade toegevoegd. De godsdienst wordt gelasterd, tegen de moraal richten zich zedemisdrijven, anarchisme en oproer tegen de staat. Door diefstal, letsel, roof, bedrog, afpersing, doodslag, enz. worden de medemenschen overweldigd. Door zijn gevoel van minderwaardigheid „onmachtig” om het goede te bereiken, neemt de misdadiger wraak voor werkelijk of vermeend onrecht en bewijst zijn „meerderheid” door list of geweld. Hij tracht een heldenrol te spelen, hetgeen hem slechts in de zeldzaamste gevallen gelukt. Hoedanig ook de zichtbare wegen en het kenbare doel uiterlijk mogen wezen, steeds wordt het gevoel van gemeenschap verstikt en is zijn werklijke doel: op zijwegen de machtlust te bevredigen en een gevoel van meerderheid te bereiken, waar op de hoofdwegen teleurstelling en ontmoediging zijn deel waren geworden.

Steeds komt het neurotische individu in conflict met omgeving en samenleving. Zal een zenuwzieke uit den aard der zaak eerder met opvoeder, leeraar of geneesheer te maken hebben, de misdadiger komt voor den rechter, of onder toezicht van voogdijraad en reclasseerings-vereenigingen. Waar wij hier ter plaatse het belang van de Individuaal Psychologie voor de strafrechtelijke behandeling en de reclasseering bespreken, laten wij de behandeling van den zenuwzieke gevoegelijk buiten beschouwing en doen wij het best in een volgend artikel eenige gedachten weer te geven uit de meesterlijke voordracht,') die een individueel-psychologisch geschoold rechter, Dr. Otto Naegele, „Amtsrichter”, op het eerste congres der „Internationalen Gesellschaft fuer vergleichende Individualpsychologie” heeft gehouden. Al had zijn voordrachtsthema speciaal het verwaarloosde en

1) „Richter und Jugendlicher" ; Vortrag gehalten auf dem ersten Kongress der internationalen Gesellschaft fuer vergleichende Individualpsychologie in Muenchen Dezember 1922 von Amtsrichter Dr. Otto Naegele, Muenchen; Sonderabdruck aus der „Zeitschrift fuer die gesamte Strafrechtswissenschaft” Bd. XLIV, Verlag von Walter de Gruyter u. Co. Berlin und Leipzig.