toer tot er 64 st. over zijn. Boordje breien 1 r, 1 av, pl, minus 5 c.M. Afkanten.

Nu vcl|t de linkerpijp. 64 st. opzetten, boordje breien plus minus 5 c.M.

Het verhoogde gedeelte voor den achterkant is als volgt:

Ie toei: 2 r. 4 av., omkeeren 6 r. 2e toer: 2 r. 10 av., omkeeren 12 r,

3e toer: 2 r. 16 av., omkeeren 18 r.

3e toer; 2 r. 22 av., omkeeren 24 r. 5e toer; 2 r, 28 av., omkeeren 30 r.

6e toer: 2 r. 34 av., omkeeren 36 r.

7e toer; 2 r. 40 av., omkeeren 42 r. 8e toer; 2 r. 60 av. 2 r.

Verder als ‘de rechterpijp. Het broekje kan ook gelibd gebreid worden, evenals het tru'tje; of het truitje kan recht gebreid worden, evenals het broekje. Wil men het pakje grcoter breien, dan neemt men dikjSEre wel. Door het bicekje wordt een koordje gehaald en vastgestrikt.

Gehaakt wit kleedje.

fOp verzoek.)

Men gebruikt hiervoor katoen no. 8.

We beginnen met een kleine ring van kettingsteken, waarom 11 vaste steken gehaakt worden.

De 2e teer luidt; 4 maal (5 kettingst. 1 vaste), De 3e teer luidt; 4 maal (5 kettingst. 3 vaste).

De 4e toer luidt; 4 maal (5 kettingst. 5 vaste). De 5e toer luidt; 4 maal (5 kettingst. 7 vaste) enz. Zoo haken we 18 teer en.

Dan minderen we bij de dichte punt in elke toer aan iedere kant 1 steek weg, het open werk wordt daardoor steeds breeder.

Op ’t eind haken we 1 toer 5 kettingst. 1 dubbel stokje. We emdigen met een schulp; 6 dubb. st. waarlusschen telkens 1 picot, 1 vaste.

DE AANHOUDER WINT.

De kleme Jna is nauwelijks naar bed gébracht, of reeds begint hij uit de slaapkamer te roepen: Ik wil wat drinken.

Wees stil en ga slapen, antwoordt zijn moeder. Mar ik wil nog wat drinken, reept Jan weer.

Jan, als je nou niet direct stil bent, kom ik met den stok, klinkt streng de stem van vader. Een ocgenblik is het stil.

Dan reept Jantje: Vader, als u met den stok komt, breng dan ook wat water mee.

Over alles en nog wat.

DE PAUS EN DE KERKVERVOLGING IN RUSLAND.

Al jaren lang duurt in het uitgeiströkte Russische rik verreweg het grootste en meest bevolkte in Europa en een zesde deel van de heele aarde de strijd tegen Kerk en godsdienst. Geen enkele Kerk en geen enkele godsdienst wordt daarbij ontzien. Met alle mogelijke middelen leggen de machthebbers het erop aan, bet geloof bij het volk uit te roeien, alles wat op den godsdienst betrekking heeft te doen verdwijnen, de 'kerkgebDuwen te sluiten of er werkplaatsen, musea en feestzalen van te maken en de meest volslagen goddeloosheid, bij de jeugd en 't opgroeiend geslacht vooral, ingang te doen vinden.

De bedoeling is Rusland te maken tot een land, waar men aan God noch gebod gelooft, wat wel een zeer verschrikkelijke tcestand zou zijn.

Vooral in den laatsten tijd is deze kerkvervolging uiterst hevig geworden, zóó erg zelfs, dat onze Heilige Vader de Paus zich gedwongen heeft gezien daartegen openlijk zijne stem te verheffen.

In een uitvoerig schrijven aan den Kardinaal-vicaris van Rcme geeft de Paus een opsomming van al de tirannieke maatregelen tegen den godsdienst genomen.

Het is vreeselijk, wat daar allemaal al gebeurd is en nog gebeurt. De Paus herinnert er o.a. aan, dat ook een aantal katholieke priesters en .éligieuzen met twee van hun bisschoppen gevangen zijn gezet en tot dwangarbeid veroordeeld, en dat tijdens het laatste Kerstfeest niet alleen honderden kerkgebouwen zijn gesloten en godsdienstige afbeeldingen verbrand, maar dat ook de Zondagen zijn afgeschaft en de arbeiders in de fabrieken worden gedwongen verklaringen van geloofsafval te teekenen, onder bedreiging van anders broodeloos te zullen worden gemaakt.

Bovendien werden tijdens de Kerstdagen in de hoofdstad Moskou optochten en vertooningen gehouden, waarbij de godsdienst op gruwelijke wijze bespottelijk werd gemaakt en het kruis op heiligschen- I»