die voorstelling te geven, maar dan voor ieder toegankelijk, natuurlijk tegen entrée.

Verder verliep de middag zeer genoeglijk. Er werd getracteerd. En de kinderen kregen aardige cadautjes. Zoo liep ’t feest ten einde. Voor ons natuurlijk met de gedachte dat we den volgenden Zondag weer de voorstelling konden geven.

Nu, die Zondag daarop was de zaal wederom stampvol en keerde iedereen na afloop voldaan huiswaarts.

Ziezoo, Kerstmis is voorbij. En nu stevenen we weer verder, totdat we gekomen zijn aan 25 Maart en halt zeggen. Want dat was de dag, waarop ons vaandel gewijd werd. Een pracht van ’n vaandel is ’t. Donkerblauw fluweel; en in ’t midden is de beeltenis van de H. Theresia geschilderd. We vinden ’t dan ook allemaal prachtig. We hebben er voor gespaard en door de giften, die we nog al eens ontvingen, hadden we ’t vaandel dan ook gauw. Den 25sten Maart, den feestdag van Maria Boodschap, werd ’t vaandel gewijd. Voorafgegaan door ’n algemeene H. Communie. Evenals op 3 October, gingen we naar de H. Mis van 6.30 uur en gingen te Communie. Toen de H. Mis geëindigd was, koersten we naar ons zaaltje, waar we onthaald werden op ’n ontbijt. Onze magen rammelden. We hadden allen smakelijk ontbeten. Mijnheer pastoor is ook nog ’n poosje geweest. '

’s Avonds kwamen we weer allen te zamen en gingen naar ’t Lof. Na ’t Lof werd ons vaandel gewijd. Toen de wijding was afgeloopen gingen we weer terug naar ons zaaltje, en daar hebben we nog een prettige avond gehad. Er werden weer aardige prijzen verloot o.a. schilderijtjes, een mooie postdoos, potlooden, boekjes en nog veel meer. Zoo verliep de avond gezellig totdat ’t klokje van gehoorzaamheid sloeg en we weer naar huis gingen.

En nu is ’t reisje gauw in zicht, dat brengt z’n pretjes ook weer mee en 31 Mei gaan we met de processie mee naar Renkum. i

Ii.CIC4X J.VV-I.XAVVI.X**. Nu heb ik hier de bizonderheden en feestjes die we gehad hebben wel gememoreerd, maar ook de avonden in ons zaaltje doorgebracht, zijn altijd gezellig. We zijn dan de dames ook hartelijk dankbaar voor alles wat zij voor ons doen en opofferen .

27 April is ook een bijzondere datum voor ons patronaat geweest, want toen hebben we ’s avonds twee tooneelstukjes opgevoerd. (De juffrouw van beneden en 12 reizigers in een omnibus) en gereidanst. Tevens was er dien avond tentoonstelling van het werk dat we in den afgeloopen winter hebben gemaakt.

Het was prettig om te zien dat er geen plaatsje in de zaal onbezet was. Marietje van Diesen.

BRIEVENBUS

Elisabeth-club, Utrecht. Hartelijk dank voor mooie palla’s. Aardig, dat jullie die twee verschillende patronen gemaakt hebt. En ze voldoen beide uitstekend, hè? Het groote pak met palla’s was al weg, maar ik heb die van jullie hals-over-kop nagezonden.

St. Agnespatronaat, Almelo. Bravo! Bravo! Wat een prachtige inzending. Ik heb de heele week op jullie gewacht, maar toen er Zaterdags nog niets was, heb ik t pak ’s Maandags weggestuurd. Het zou jammer zijn, als jullie nu te laat waren voor den uitslag, maar misschien is er voor deze extra groote inzending nog wel een verrassing achtergebleven....

Wegens plaatsgebrek moesten eenige verslagen blijven liggen. Zie hiervoor volgend nummer.

28fcO

Palla-Wedstrijd

Voordat de palla’s naar Anne-Marie gingen, heb ik getracht ze te kieken, zoodat jullie er tenminste iets van zouden zien. Ik maakte er twee, en de eerste de beste, waarvan ik me juist gouden bergen had voorgesteld bleek jammerlijk mislukt.

Daarop waren weer ’n heele ris andere palla s uitgesteld. Die moet je er nu maar bijdenken, maar ik word groen en geel bij de herinnering aan de zorg, en moeite, die dat eerste stel me berokkend heeft! Als ik alleen maar denk aan den doodsangst, dien ik uitstond, dat ze zouden wegwaaien 1! En daar toonden ze telkens neiging toe, juist op t oogenblik, dat ik de kiek wou nemen.

Enfin, kiek no. 2 is een troost. Je ziet toch, hoop ik, al die platte witte pakjes op den voorgrond wei ? Daarin zitten nog allemaal palla’s. En nu zijn ze met z’n allen, in ’n groot, dik pak vereenigd, op weg naar Anne-Marie.

Nog ingekomen:

Twee palla’s van de Elisabeth-club van het patronaat Matri Boni Consilii te Utrecht.

Zeven palla’s van het St. Agnes-patronaat te Almelo en wel gemaakt door:

Sientje Veldhof, Anna Braakhuis, Clara Hermsen, Annie Trienen, Manna Geerdink, Lucia Geurtse en Jo

Koopman.

Hoe schoon de morgendauw.

hoe schoon de versche bloemen.

hoe schoon de zonnestraal, die door dien drempel beeft; hoe schoon moet ginder zijn.

dat hier wij schoonheid noemen en dat maar eenen glim

van de Opperschoonheid heeft!

GUIDO GEZELLE