gereed, om de gevangenen met spot en hoon te ontvangen.

Na een lang en pijnlijk verhoor, waarbij de moedige mannen de waarheden van het katholiek geloof verdedigden en op schitterende wijze de waarachtige tegenwoordigheid van Jezus in ’t heilig Altaargeheim bewezen, werden ze ter dood veroordeeld en in afwachting van ’t vonnis, in een vunzig kerkerhol opgesloten.

Tegen den avond verscheen een bevelschrift van den prins van Oranje: de gevangenen moesten onmiddellijk vrijgelaten worden. Maar Lumey wilde zijn prooi niet meer loslaten, ’s Nachts om één uur liet hij de martelaren buiten de stad voeren en daar in een oude schuur werden de helden onder ’t spotten en schimpen der beulen een voor een opgehangen.

De wonderbare moed en vreugde, waarmee deze negentien helden den dood tegemoet gingen, prikkelde nog meer den haat en bloeddorst van de bende. Zelfs aan de doode lichamen koelden ze nog hun woede. Ze sneden hun ooren en neus af en staken ze als zegeteekens op him helmen.

De katholieken kochten voor veel geld de verminkte lichamen der martelaren en brachten ze over naar Brussel. In 1674 werden de negentien martelaren door paus Clemens X zalig en later door Pius IX heilig verklaard.

Vragen we op dezen feestdag aan de heilige martelaren van Gorkum een beetje van hun heldenmoed, wanneer het er in ’t leven op aan komt, ons heerlijk katholiek geloof te verdedigen. Laten we ons nooit schamen voor ons geloof, dat O. L. Heer ons in Zijn grobte goedheid boven zooveel anderen geschonken heeft. En wordt van ons nooit de heldenmoed gevraagd van de martelaren, laten we dan tenminste in ’t kleine heldhaftig zijn.

A. H.

Dezer dagen is te Brielle onthuld een gedenkteeken voor den veerman Koppelstock, door wiens toedoen Brielle door de Watergeuzen genomen werd. Koppelstock wenschte zijn medeburgers alleen van de gehate Spanjaarden te bevrijden en kon niet vermoeden, dat de inneming van den Briel met zulke wreedheden gepaard zou gaan.

Voor de helden van den Briel, die daar voor het geloof hun leven offerden, wordt ook een gedenkteeken opgericht, waarvoor heel katholiek Holland wel zal willen bijdragen. Inplaats van de houten kerk namelijk op de plek, waar de martelaren van Gorkum gedood zijn, zal thans een steenen kerk komen, welke een geliefd heiligdom zal worden voor de vele bedevaartgangers, die jaarlijks naar den Briel trekken.

RED.

i\teoEtbiiF I nninniü ffinnniiiniinniinninnziffijsns niuiui IlljDTjS

Een die gemakkelijk te maken is«

In dit nummer van de Blijde Wereld wordt wèl gezorgd voor de kleine zusjes en broertjes, hé? Mopper maar niet, ’n volgend maal komt er weer iets leuks voor jullie zelf. Vooral voor de kindertjes, die met September voor ’t eerst naar school gaan, is ’t aardig zoo’n lesrooster te maken. Wanneer de kleintjes al op de bewaarschool gefröbeld hebben, kan je het ze zelf laten doen. Onder toezicht!

Voor den lesrooster hebben we noodig eenige correspondentiekaarten, 24 langwerpige houten kralen en 14 ronde houten kralen (misschien nog over van oude kettingen?) een stukje dun koord en een stokje, dat 12 c.M. lang is. Uit de correspondentiekaarten knippen we 6 rechthoeken van 9 X 4 c.M- Aan deze rechthoeken knippen we nu schuine hoeken. Met een dikke naald prikken we twee gaatjes aan weerszijden van ieder kartonnetje, zoodat het koord er doorheen getrokken kan worden (zie de teekening). Het koord knippen we door de helft, leggen onderin een knoopje en rafelen het kleine stukje, 1 dat overblijft, uit tot een kwastje. Nu rijgen we een ISwWronde en een langwerpige kraal aan het koord; dao