Nu zal het lang duren voor we hem hebben. ... ik bedoel de boot. ...

Maar met vereende krachten hadden ze toch eindelijk baar boot te pakken. ... na een paar kreten of waarschuwende fluitjes van Bert, als ze te ver af gedwaald waren. .. . zóó goed was bij toch nog. .. . Met een paar heel kinderacbtige gebaren, zooals lange neuzen trekken en tong uitsteken waren ze nii gauw van de gevaarlijke plek verdwenen, uit de buurt van Bert, die bim nog vroolijk een genoeglijke reis toewenscbte.

Laten we nu even drinken op den goeden af100p!.... vond Ippie, en nu werden gauw de tbermosflesscben voor den dag gebaald. Ze baalden bun hart op aan chocolade, koffie, kwast en andere zoete en zure dranken.

Hoor! boor! zeide Annie opeens, toen ze een poosje stil in bet bootje hadden gezeten vlak bij bet riet.

De anderen luisterden.

Karekiet! karekiet!.... klonk bet heel duidelijk dicht bij baar oor. Dat vonden ze allemaal interessant. Ze probeerden den karekiet te ontdekken, maar ze zagen hem niet.

Karekiet! Karekiet!

Ik zit in ’t riet, en je krijg me niet! rijmde Lenie.

De zonnige zomerdag liep nu zoetjes-aan ten einde, en daarmee ook dit heerlijke uitstapje. Aan bet eind van de reis, toen ze allemaal weer goed en wel in den trein zaten, verklaarden ze allemaal, dat bet buitengewoon gezellig was geweest.

Het was een verrukkelijk dagje.... verzekerden de K.J.M.-meisjes aan ieder, die ’t maar booren wilde. Lang, lang nog zou dit gezellige reisje naar de plassen als een bijzondere gebeurtenis in baar herinnering blijven voortleven.

’t Was zóó fijn geweest, dat ze bet nóg eens moesten doen, vonden de Rozeblaadjes eenparig.

En Tinusje, die nog dagen lang niet uitgepraat kwam over z’n fijne uitgaansdagje, dat zoo’n heerlijk intermezzo was geweest in z’n dorre bestaantje, dacht er dadelijk bij:

Als ik dan ook maar weer van de partij ben. ... Hij zag er van dien éénen dag al, zoo veel gezonder uit, en zoo gezellig gebruind!....

En Tinusjes hoop werd niet teleurgesteld. De trouwe leden van de K.J.M. in dat gezellige stadje van ons lieve vaderland lieten ’t niet bij maar zoo’n enkele goede daad. Later namen ze Tinusje nog dikwijls op baar tochtjes mee. En nóg later ook nog andere, arme, zieke of misdeelde kindertjes, aan wie ze zich, als ware zonnestraaltjes, zoo lief, zoo vroolijk, en ook zoo weldoend warm, kwamen vertoonen....

Wie viert deze maand haar patroonsfeest?

3 December: Ciska.

Na student te zijn geweest op de Parijscbe Universiteit gaf Franciscus Xaverius alles prijs om zielen te gaan winnen voor Christus. Hij is de groote missionaris van Indië. Honderdduizenden heidenen werden door hem bekeerd. Ook in China wilde bij bet H. Kruis gaan brengen, maar voor bij dat land bereikte, riep Jezus den onvermoeiden menscbenvisscber tot zich. Dat was in 1552.

4 December; Barbara.

De H. Barbara is steeds vurig door bet christenvolk vereerd en aangeroepen. Vooral voor een zaligen dood en tegen onweer en brandgevaar.

Barbara liet zich als jong meisje doopen, hetgeen geheel niet naar den zin van baar beidenscben vader was. Hij sloot bet meisje op en mishandelde baar en toen dat niet hielp, klaagde bij baar aan den beidenscben rechter. Ondanks verschrikkelijk martelingen bleef Barbara trouw aan Jezus en tenslotte vroeg de vader verlof zelf zijn dochter te onthoofden. Dit geschiedde in bet jaar 306.

6 December: Nicolientje, Klazien.

Dezen populair en heilige kennen wij Nederlanders allemaal! De H. Nicolaas, bisscbop van Myra, was een groot kindervriend en buitengewoon goed voor de armen. Minder bekend is ’t misschien, dat Sint Nicolaas ook de beschermheilige der schippers is. Toch werd bij in vroeger eeuwen in ons land daar bijzonder voor aangeroepen.

8 December: Marietje.

Vele meisjes, die den mooien naam Maria dragen, vieren baar naamdag op 15 Augustus. Maar welbcbt gedenken sommigen nóg liever baar feest op den dag van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis.

Het feest van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis is wel zeker een der scboonsfte in Gods Kerk. Veel bestreden is deze groote waarheid, die ’t hart van eiken Christen met vreugde vervult: Maria is gespaard gebleven van de vlek der erfzonde. De paus verhief deze waarheid tot geloofspunt en stelde op 8 December een feestdag in, waarop we dit voorrecht der Moeder Gods bijzonder berdenken.

Te Lourdes mocht eens een eenvoudig kind uit Maria’s mond zelf de woorden vernemen: ~Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis!”

~Gij zijt vol van genade!” zoo sprak de afgezant Gabriël tot Maria, toen bij Haar in bet stille buisje te Nazaretb de boodschap bracht, dat ze de Moeder zou worden van den Verlosser.

Geen enkel oogenblik mocht Maria in de macht zijn van den duivel; geen enkel oogenblik mocht Maria’s ziel een voorwerp van afkeer zijn voor den bemelscben Vader, die Haar van eeuwigheid tot Moeder van Zijn Zoon bad uitverkoren. Het onuitsprekelijk voorrecht, door God aan Maria geschonken, moet ons met groote vreugde en innige dankbaarheid vervullen.

Laten we, vooral op dezen feestdag, Maria’s deugden beschouwen; vooral Haar lelieblanke reinheid. Wijden we ons leven, onze jeugd, onze kuiscbbeid aan Maria toe. Vergeten we ’n oogenblik, dat die bemelscbe Vrouwe koningin is van hemel en aarde en werpen we ons vol vertrouwen in baar armen, om baar onze Moeder te noemen. Om baar te vragen ons aan baar band te geleiden door ’t leven, opdat we baar eens mogen omhelzen in de eeuwigheid.

13 December: Lucie.

De H. Lucia, die te Syracuse op Sicilië geboren werd, is een der beroemdste martelaressen, wier nagedachtenis nog dagelijks in den canon der H. Mis gevierd wordt.

Zij was van adellijken bloede, rijk en mooi, maar ze verkocht alles wat ze bezat om zich des te meer aan Jezus toe te kunnen wijden. Zij werd echter aangeklaagd als christin en stierf den marteldood in 304.

15 December; Chris+ien.

Cbristiana was een eenvoudig dienstmeisje, maar aan baar was bet te danken, dat een heel beidenscb volk zich tot bet christendom bekeerde. Zij werd namelijk als slavin