bedrijvigheid machtig genoeg zal zijn om de inkomsten der Belgische en Rijksnederlandsche schatkisten te beheerschen. Dan zullen de industriegebieden, aan beide zijden der staatsgrens gelegen, hun weg tot hereeniging opdringen en zal de roep van dit Nijverheidsgebied luiden : Dietschland.

Het valt onmiddellijk op, dat de « hereeniging der Nederlanden », zooals die door Mr. Lambreghts en het Verdinaso wordt gezien en voorspeld, met het Dietschland van ónzen wil niets te maken heeft. Het « Dietschland » van Mr. Lambreghts is niets anders dan de samenvoeging van de Belgische en Rijksnederlandsche staten tot één staatkundig complex, waarvan het middenpunt in een katholiek Midden-Nederland zou liggen ! Alle problemen, die zich bij een dergelijke « hereeniging » zouden stellen, worden voorbijgegaan met een verbazingwekkende naïveteit, of worden opgelost... door wenschen voor werkelijkheid te nemen. De pogingen tot, de vormen en gevolgen van de denationalisatie, sinds jaren door de vreemde aandeelhouders systematisch toegepast, worden slechts even aangeraakt, en men merkt hier duidelijk, hoe Mr. Lambregths de ongehoorde toestanden tracht te minimaliseeren om zijn stelling niet te verzwakken. Over de volksontaarding, over den toevoer van Slavisch bloed en de vraagstukken die daarmede verband houden, wordt niets gezegd. Wanneer Mr. Lambreghts het feit aanstipt, dat thans de economische ontwikkeling der Kempen belemmerd wordt door de Fransche en Waalsche aandeelhouders, die meester zijn over den bodem en de arbeiders, had dit hem o. i. moeten overtuigen, dat niet door « economische noodzakelijkheden » alleen zijn «hereeniging » der Nederlander zal gebeuren, en voor het Dietsche volk de oplossing zal brengen.

Met deze brochure bewijst Mr. Lambregjhts hoezeer hij en het Verdinaso nog (of opnieuw) verstrikt zitten in het liberalisme — en het historisch materialisme ! — en geen zin blijken te hebben voor de wezenlijke waarden en het wezenlijke doel van het Dietsche nationalisme. Een duidelijk besef van wat een volk èn het Nederlandsche volk is, ontbreekt dan ook volledig in dit geschrift; het behoort voorwaar tot de ideologie van de « Aufklarungs »-beweging, van een « dooreenweven der economische belangen » en van het « wegvagen der verkeersbelemmeringen » een herstel der « volkseenheid » te verwachten.

Wij zullen het belang der economie en van bepaalde economische structuren en complexen voor een volk en een staat niet ontkennen ; integendeel. Doch wij hebben de heilige overtuiging, dat het Dietsche volk een bewuste NATIE moet worden en zijn eigen Staat moet veroveren langs andere wegen dan de economische van het Verdinaso.

L). K..