DIETBRAND

MAANDSCHRIFT ONDER LEIDING VAN WIES MOENS

JAARGANG 5 NUMMER 4 APRIL 1938

BERICHT VAN ADRESWIJZIGING

Van 1 Mei 1 93 8 af is het adres van den uitgever van het maandschrift « Dietbrand » :

Wies Moens, Putberg, Assche (Zuid- Brabant) .

AAN DR. AUGUST BORMS

Op 14 April 1938 bereikte Dr. August Borms zijn zestigste levensjaar.

Aan den kloeken belijder der volksche zaak,

aan den man die, omwille van zijn volksche overtuiging, gedurende tien jaar in een Belgischen kerker «het zwarte brood brak en zijn hart voor ons mede »,

betuigen wij onzen dank voor het hooge voorbeeld van onwankelbare trouwe en nimmer-aflatende offervaardigheid, dat hij zijn worstelend volk gegeven heeft.

^Vij wenschen hem kracht toe in den verderen strijd èn het geluk, dat hij den dag nog beleven moge, waarop ons volk stoutmoedig en fier den rechten weg betreden zal, die leiden moet naar de hereeniging van het verscheurde Nederlandsche vaderland.

DIETBRAND