De weinige uit het Spaansch en Italiaansch overgenomen woorden hebben den hoofdtoon op de voorlaatste lettergreep: eldorado, fiasco, embargo, piano, hidalgo, curagao, cacdo, macaroni, lazzaróni, vermicelli Waar de uitgang afgesleten is, valt natuurlijk de hoofdtoon op de laatste lettergreep: tabak van Tabdgo. In ulevel, afgeleid van het Italiaansche ulivéUa, dat olijfje beteekent, hebben wij te doen met eene toonverplaatsing door volksetymologie. Oorspronkelijk beteekent ulivella eene gesuikerde olijf, maar later nam men er allerlei bonbons voor, die men in een klein velletje papier wikkelde. Het volk meende nu, dat ulevel naar dat velletje genoemd was , zag er eene inherente Nederlandsche samenstelling in en maakte zoo van ulevel ulevel.

De woorden van Oosterschen oorsprong hebben hun hoofdtoon op de voorlaatste, of voorvoorlaatste syllabe: cherub, séraph, talmud, émier, islam, kalief, koran, mammon, nadir, zénith, pürim, rabbi, sabbat, satan, sultan, tulband; dlcohol, almanak, dzimuth, aloë, muzelman, talisman, sanhedrin, Daniël, Jeruzalem, Jeróboam, Rehdbeam.

Overzicht.

I. Woorden op ie, die in het Fransch op ion uitgaan, hebben den hoofdtoon op de voorlaatste lettergreep: admissie, allocutie , ambitie, communie.

Woorden op ie, die in het Fransch op eene toonlooze e, of in het Latijn op ium of ia eindigen , hebben den hoofdtoon op de voorlaatste: andijvie (endive), alliantie (alliance), balie (baille), bombarie (bombarde), domicilie (domicile), evangelie (évangile), foelie (feuille , folium), lelie (lilium) , malie (maille) , militie milice), ruzie (ruse), remedie (remède), schalie (écaille), subsidie (subside), tronie (trogne).

Woorden op ie, die in het Fransch ook op ie uitgaan, hebben den hoofdtoon op de laatste , allegorie, anarchie, anatomie, aristocratie, chrestomathie, economie, encyclopedie, energie, geographie, jalouzie, melancholie, melodie, orthodoxie, profetie.

Opmerkingen, a. In de volgende woorden is het oorspronkelijke Latijnsche accent gehandhaafd: académie, amnestie, ceremonie, come'die (ook wel comedie), komedie, epidemie, furie, série, tragédie.

b. Kanarie, larie, spinazie en kampernoelie accentueeren de voorlaatste, kolibrie de laatste lettergreep.