om wille mijner nicht. Laat Harald zich nu beter raden?"

»Tot nu toe volgde hij trouw goeden raad op, en ik hoop, dat hij zich zelf trouw blijft in het belang van zijn eigendom. De financiën staan slechter, dan ik dacht.

tja, ja, het lichtzinnige leven ! Helaas, gaat 't velen onzer provincie zoo, dat zij het geërfde niet bij elkaar kunnen houden. Het zou me genoegen doen, als graaf Harald verstandig werd."

ïHet is toch ook geen gewoonte der Westfalers, om er maar als vroolijke Frans op los te leven," bemerkte Starke. »A1s graaf v. Uhlenhorst aan zijne moeder en zuster denkt, dan zal hij, zooals te hopen is, wel wat gaan bedaren. Als ik heel openhartig moet spreken : hij heeft 't verschrikkelijk bont gemaakt. Tot nog toe heeft hij zich echter beter gehouden, dan ik dacht."

De beambte knikte toestemmend.

»Zijn we niet reeds op het eigendom van Uhlenhorst ?" vroeg hij.

»Ja, mijnheer de geheimraad."

»Hm, hm — 't ziet er alles nog schraaltjes uit, beste Starke."

j Helaas!"

»Bij u ziet 't er beter uit."

»Ik wil zien, of ik er den graaf niet toe brengen kan, dat 't over 'n paar jaar er hier ook zoo uitziet. De opbrengst stijgt dit jaar eenige percenten."

»Dat is 'n braaf woord van u, Starke. (J is een trouwe buur."

Theo Starke gaf geen antwoord. Hij verwonderde zich zelf over het feit, dat die lof hem uit zoo onpartijdigen mond gebracht werd; hij meende in zijn hart, dat hij met nog grooter bereidwilligheid en nog meermalen den graaf met raad en daad zou kunnen ter zijde staan, wanneer hij hem in stand gelijk ware. Als drijfveer zijner hulpvaardigheid gold hem voor zijn geweten niet de vriendschap tot den jongen slotheer; ach neen ! die vriendschapsband kon eiken dag weer verbroken worden. Hij wist, dat hij voor de oogen der slotvrouw en voor Hilda's oogen werkte. Dat gaf hem de kracht, sterken afkeer te overwinnen, zich zelf te bedwingen, als hij teleurstellingen ondervond.

»Hoe staat het nu met de leerlingenkwestie, mijnheer Starke?" vroeg de landraad na een wijle.

De weg, welke dalwaarts voerde, maakte het vaste aanzetten der remmen noodzakelijk. Theo moest dus eenige oogenblikken wachten, tot het alles overheerschende geknars der remmen ophield. Toen zeide hij:

»Die zaak komt wel in orde. Ik hoop, dat de regeering me reeds eenigszins in den landbouw ingewijde heeren zenden zal. Zooals ik u reeds dezen winter verzekerde, ben ik bereid, twee of drie heeren te nemen."

BOEKEN-ADVERTENTIEN.

Binnenkort zal bij ons verschijnen:

EEN JUBILÉ-BOEKJE voor 't jaar 1913,

bevattende verschillende gebeden, toepasselijk op 't jubeljaar, tevens een uiteenzetting van de beteekenis van het jubilé.

Het boekje zal zijn van de hand van den HoogEerw. Heer J. J. DE GRAAF, Deken van Delft.

„futura". - LEIDEN.

Binnenkort zal bij ons verschijnen het prachtwerk

KERK EN STAAT

door den Z.Eerw. Pater DuiJNSTEE O. E. S. A.

Het eerste deel zal i Mei in den handel komen en f 1.90 kosten.

Het tweede deel verschijnt in den loop van den Zomer.

„FUTURA". — LEIDEN.

»Dat doet me werkelijk genoegen. Er hebben reeds meerdere heeren gesolliciteerd. Heel in vertrouwen durf ik u wel verraden," en daarbij nam het roode, vriendelijke gezicht van den beambte, die glimlachend aan zijn sneeuwwitten snorbaard trok, een uiterst joviale uitdrukking aan, — i dat een uwer vroegere schoolkameraden onder hen is."

»Ik ben nieuwsgierig, mijnheer de geheimraad, te weten, wie dat zou kunnen zijn."

jGraaf Harald vertelde het mij indertijd. Het is Erich Steinfurt."

j\Vat u zegt, mijnheer de geheimraad! Erich Steinfurt — dat is me 'n groote verrassing. Hij was een van mijn beste schoolmakkers. Ik had hem geheel uit het oog verloren."

»Hij is de zoon van een oeconomie-directeur van den graaf zu Tecklenburg ?"

> Jawel. Zijne moeder is eene barones — ik geloof een geborene v. Ezermin."

»Ja, dat hoorde ik ook. U geeft wel niet veel om adel?"

»Als ik de waarheid moet zeggen, mijnheer de geheimraad, — dan maakt de adel op zich zelf mijns inziens de waarde van den mensch niet uit. Maar iets schoons dunkt mij een oud adellijk geslacht, waarin niet alleen adelbrieven, maar ook edelmansdeugden overerven."

»Zeer juist — dat is ook mijne meening."

»Ik deel het gevoelen van P. Guilelmus Peraldus, wiens geschrift: De eruditione principum zich in de nalatenschap van zijn tijdgenoot St. Thomas van Aquino bevond en wiens boek onder den titel: »De Plichten van den Adel" door Bisschop Vrijheer von Ketteler onlangs uitgegeven werd. Wat daar in een hoofdstuk over »Begrip van den waren Adel" gezegd wordt, kan ieder denkend mensch onderschrijven, ook als hij niet het voorrecht geniet, dat er blauw bloed door zijn aderen stroomt."

»Ik sta er over verbaasd, dat u nog tijd vindt, ook zulke boeken te bestudeeren, evenals ik reeds meermalen gelegenheid had, uwe algemeene ontwikkeling te bewonderen. Daar ik zelf dat boek niet ken, zou ik wel eens graag hooren, wat in het genoemde hoofdstuk staat."

»Wat ik ervan onthouden heb, wil ik je graag meedeelen, mijnheer de geheimraad."

»Het interesseert me werkelijk, mijnheer Starke. Wellicht vinden we straks in het slot gelegenheid, ons daarover te onderhouden. Hier op straat is het geraas der rijtuigremmen te hinderlijk."

(Wordt vervolgd).

Zoo even verschenen:

1VJIDDENST ANDS-V AKORGANISATIE.

Een Leiddraad bij de oprichting van Vakvereenigingen

door A. KELLENAERS,

Redacteur van »De R. K. Middenstander".

Prijs per ex. 15 ct., 10 ex. ƒ1.10, bij 100 ex. aanmerkelijke korting.

De brochure leent zich uitstekend voor propaganda.

FUTURA — LEIDEN.

BOEKEN-ADVERTENTIËN

op deze pagina: 15 cents per regel, op den omslag: 7J4 cent per regel.