40e. Aan welke verplichtingen moeten pleegouders nog meer voldoen?

Zooals reeds werd gezegd, (zie 't antwoord op vraag 21) wordt een en ander geregeld in een „Contract van Uitbesteding", hetwelk vaststelt de door de vereeniging te betalen vergoeding, waarvoor de pleegouders i;le(n) verpleegde in hun gezin zullen opnemen; deze vergoeding wordt betaald in een- of meermaandelijksche termijnen, terwijl de vereeniging ook zorgt voor genees- en heelkundige hulp, voor medicijnen en voor de kleeding der verpleegden, tenzij omstandigheden een andere regeling mogelijk maken.

Bij de verpleging moeten door de pleegouders in 't algemeen worden in acht genomen de volgende bepalingen :

De verpleegde zal worden behandeld als hun eigen kind en als lid van het gezin worden beschouwd.

De verpleegde moet het godsdienstonderwijs en de godsdienstoefeningen zijner (harer) gezindte trouw bijwonen.

Voor de reinheid moet nauwgezet zorg worden gedragen.

Aan de(n) verpleegde moet worden verschaft: gezond voedsel in voldoende hoeveelheid en behoorlijke ligging in een afzonderlijk bed.

Het is ten strengste verboden de(n) verpleegde sterken drank te verstrekken.

Aan de(n) verpleegde mag slechts die arbeid worden opgedragen, welke evenredig is aan zijn (haar) krachten; hij (zij) mag niet in meerdere mate met huiselijke bezigheden worden belast dan het belang der opvoeding gedoogt.

Bijtijds moet zoo noodig genees- en heelkundige hulp "worden ingeroepen.

De verpleegde zal, tot het bereiken van den vollen leeftijd van 14 jaar, moeten volgen het gewoon schoolonderwijs; van 14—16 jaar moeten deelnemen aan herhalingsonderwijs; bij ongeschiktheid om deel te nemen aan het gewoon schoolonderwijs of het herhalingsonderiwijs afzonderlijk onderricht moeten genieten, een en ander volgens aanwijzing van de Vereeniging voornoemd ;of van haar vertegenwoordiger.

Zoodra de verpleegde den daartoe vereischten leeftijd heeft bereikt, zal hem (haar) doelmatig yakonderricht worden gegeven ter beoordeeling van de Vereeniging of van haar vertegenwoordiger; bij gebreke van gelegenheid daartoe, zal de verpleegde volgen de lessen van de ambachts-, teeken- of industrieschool, door de Vereeniging of, door haar vertegenwoordiger aan te wijzen.

De keuze van een vak door of voor cle(n) verpleegde zal geschieden in overleg met de Vereeniging of haar vertegenwoordiger; daarbij zal zooveel mogelijk rekening gehouden worden met aanleg en neiging van de(n) verpleegde, alsmede, indien en voor zoover zulks met ide belangen van de(n) verpleegde is overeen te brengen, met het daaromtrent door ouders of voogd kenbaar gemaakt verlangen.

Van alle yoorvallen van aanbelang, de(n) verpleeg¬

de betreffende, zal onverwijld aan de Vereeniging of aan haar vertegenwoordiger moeten worden kennis gegeven; met name zal dit moeten geschieden in geval van ziekte of ongeval, bij wangedrag of grove ongehoorzaamheid, bij ernstig schoolverzuim en bij wegloopen.

Voor alle beslissingen van aanbelang, de verpleging betreffende, zal eveneens worden geraadpleegd met de Vereeniging of haar vertegenwoordiger.

Met name zal overleg moeten plaats hebben: bij de beslissing, of plaatsing zal geschieden bij een patroon; bij de regeling hoe door de(n) verpleegde te verdienen gelden zullen worden besteed; bij de bepaling of en hoeveel zakgeld aan de(n) verpleegde zal worden gegeven; bij de regeling der correspondentie aan en van de(n) verpleegde; bij de regeling van door de(n) verpleegde te ontvangen bezoek.

Bij verschil van meening met de pleegouders beslist in alles de Vereeniging.

Bij besmettelijke ziekte van een o? meer der huisgenooten en in het algemeen indien de toestand van een of meer der huisgenooten gevaar voor de anderen mocht komen op te leveren, zal daarvan onverwijld aan de Vereeniging of aan haar vertegenwoordiger worfden kennis gegeven, evenals in geval van verhuizing, wijziging in samenstelling van het huisgezin en bij andere omstandigheden, welke voor de verpleging van belang kunnen zijn.

Indien de pleegouders van de verdere verpleging wenschen ontheven te worden, kunnen zij op vastgestelden termijn van dit verlangen aan de Vereeniging oT aan haar vertegenwoordiger schriftelijk kennisgeven.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalden ftijld; de Vereeniging kan zich echter het recht voorbehouden, te allen tijde, zonder opgave van redenen, de(n) verpleegde aan de bemoeiingen van de pleegouders te onttrekken, onverminderd natuurlijk haar recht om, bij overtreding van de bepalingen door de pleegouders, de overeenkomst onmiddellijk te doen eindigen.

Men ziet: alle waarborgen voor een goede verzorging van de(n) pupil worden zooveel mogelijk genomen, wat ook noodig is, want waar blijft het spreekwoord: meer gelijk dan eigen.

41e. Wat geschiedt met een kind, dat, na tuchtschoolstraf ondergaan te hebben, weder met de justitie in aanraking komt?

De rechter kan het opnieuw tot tuchtschoolstraf veroordeelen, dan wel het „ter beschikking stellen van de regeering", waardoor het gestempeld wordt tot „regeegeeringskind" en terechtkomt in een Rijksopvoedingsgesticht of in een particulier gesticht, dat zich voor de opneming van dergelijke kinderen beschikbaar heeft gesteld.

42e. Zijn alle ,,regeeringskinderen" eerst „voogdijkinderen" geweest?

Geenszins. Ook zonder dat tuchtschoolstraf voorafging, kan ter-beschikking-stelling worden uitgesproken.