hij instaat en bereid is, de vrouwen der verschillende kringen in haar speciale organisatie te brengen.

En de, door den vrouwenbond georganiseerde, arbeidende vrouwen toonen, dat de tot haar gerichte opwekking in goede aarde is gevallen, en dat zij, met alle hoogachting voor den arbeid van den bond, deze toch niet aanzien als een vervanging voor de standsvereeniging.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.

.STATUTEN DER VEREENIGING R. K. PLATTELAND.

Art. i.

Er bestaat en is gevestigd te eene R. K. Vereeni-

ging genaamd „R. K. Platteland", welke zich ten doel _stelt de godsdienstige, maatschappelijke en stoffelijke belangen te bevorderen der mingegoede Plattelanders, die deze vereeniging vormen.

Zij werkt op katholieken grondslag.

art. 2.

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettigen weg en wel door:

ie. het bevorderen der godsdienstige en maatschappelijke belangen en de ontwikkeling der ledèn, door godsdienstige oefeningen, godsdienstige en sociale voordrachten, verspreiding yan goede lectuur, bevordering van het Duitsch Missiewerk enz.

2e. door het krachtig bevorderen van R. K. Standsorganisatie door het Bisschoppelijk gezag erkend, onder de leden, en, door de leden afzonderlijk of groepsgewijze daartoe te brengen, in zooverre zij voor aansluiting bij deze ■organisatie in aanmerking komen;

3e door het oprichten en instandhouden onder de leden van afdeelingen of deelen van afdeelingen ter behartiging van stoffelijke zaken als:

a. Ziekteverzekering;

b. Geneeskundige behandeling;

c. Ziekenverpleging;

d. Geitenfokkerij;

e. Geiten verzekering;

f. Varkensfokkerij;

g. Varkensvierzekering;

h. Pluimveefokkerij;

i. Konijnenfokkerij;

k. Coöperatieve aan- of verkoop;

1. Tuinbouw (Floralia);

m. Huisvlijt;

n. Arbeidsbemiddeling en (Werkverschaffing.

4e. door het verschaffen van veredelende ontspanning aan de leden;

5e door aaneensluiting bij eene Centrale Diocesane Vereeniging: „R. K. Platteland";

6e. door de verdere werken, die aan de bereiking van het doel der Vereeniging bevorderlijk zijn.

Art. 3.

Hij die lid wenscht te worden, mieldt zich aan bij het Bestuur. Als leden kunnen door het Bestuur worden aangenomen alle mingegoede R. K. Plattelanders, die den leeftijd van 18 jaren berekt hebben, naar het oordeel van het Bestuur van voldoend zedelijk en godsdienstig gedrag zijn en wonen binnen de Parochie te

Waar de geestelijke overheid der Parochie dit verlangt, zal door de leden eene Commissie van Toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 leden gekozen worden, buiten de leden.

Art. 4.

Als redenen tot weigering van opname en eveneens tot ■ ontslag van lidmaatschap gelden:

ie. het zich meermalen overgeven aan dronkenschap of zoodanig drankmisbruik, dat de huishouding er onder lijdt.

2e. het niet nakomen der godsdienstige plichten.

3e. het steunen van anti-katholieke vereenigingen en het plegen van handelingen in strijd met de belangen der Vereeniging.

4e. het niet aanvaarden van de R. K. Standsorganisatie onder leiding van den Bisschop als men daartoe gelegenheid heeft en onder de bepalingen van het lidmaatschap dezer organisatie valt.

Art. 5.

Vrijwillig of gedwongen ontslag uit de Vereeniging ^loet alle rechten en aanspraken, aan het lidmaatschap verbonden, vervallen.

Art. 6.

Het Bestuur bestaat uit minstens 5 leden, gekozen uit en door de leden' der Vereeniging. Zij treden volgens rooster in de jaarvergaderingen af| en zijn terstond herkiesbaar.

Het Bestuur wordt ter zijde gestaan door een geestelijk adviseur, te benoemen door den Bisschop van 's Bosch.

Art. 7.

Aan den geestelijken adviseur moeten alle besluiten worden medegedeeld en zij mogen niet worden uitgevoerd, als hij er zich tegen verzet en deze besluiten betrekking hebben op godsdienst of zeden.

Bij blijvend meeningsverschil bestaat beroep bij den Bisschop.

ART. 8.

Ter toepassing van een of meer der middelen, bevorderlijk aan het doel der Vereeniging, kan het Bestuur afdeelingen stichten, die niet in strijd mogen zijn met de Statuten der Vereeniging en die de goedkeuring behoeven van het Bestuur der Vereeniging of der Vereenigingen, binnen welker gebied de afdeeling werkt. De Besturen der afdeelingen, worden door het Bestuur der Vereeniging, het R. K. Platteland aangewezen uit zijn midden. Voor het lidmaatschap eiker afdeeling wordt in ieder geval vereischt dat men lid zij der Vereeniging.

De algemeene vergadering der Vereeniging kan besluiten eene afdeeling als zoodanig niet langer te erkennen.

Art. 9.

De geldmiddelen der Vereeniging worden gevormd door de contributiën der leden, giften en toevallige baten.

Art. 10.

Een huishoudelijk reglement, dat geene bepalingen mag bevatten, met deze statuten in strijd, bevat nadere bepalingen omtrent de verkiezing en werkzaamheden van het Bestuur, het al of niet aanvaarden van hospitant-leden zonder stemrecht, de contributiën, de vergaderingen enz.

Art. 11.

De Vereeniging is opgericht voor den tijd van 29 jaren, te rekenen van

Zij wordt in- en buiten rechten vertegenwoordigd door den Voorzitter of een ander daarvoor door het Bestuur aan te wijzen persoon.

Art. 12.

De Vereeniging kan niet ontbonden worden, zoolang 10 leden de instandhouding wenschen.

Bij eventueele ontbinding vervallen de gelden aan de plaatselijke R. K. Armenvereeniging.

Art. 13.

Wijzigingen in deze statuten kunnen niet worden gemaakt dan bij besluit van twee derde der stemmen op eene daartoe, met opgave der voorgestelde wijzigingen, opgeroepen vergadering. Zij treden niet in werking dan nadat daarop de Bisschoppelijke en de daarop volgende Koninklijke goedkeuring is verkregen.

Art. 14.

In gevallen, waarin door deze statuten niet is voorzien,