besluit het bestuur in overleg met den Adviseur. (Zie Art. 6.)

Art. 15.

Door het aanvaarden van het lidmaatschap onderwerpt men zich aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement der Vereeniging.

No. 3548.

Door ons gezien en goedgekeurd, 's Bosch, 29 Oct. 1913.

De Bisschop van 's Bosch,

w.g. W. V. D. VEN.

NASCHRIFT.

Door Mgr. V. D. VEN werd voor eenige maanden eene commissie benoemd om eene organisatie van minder gegoede Plattelanders te vormen, waarvan de Statuten hierboven afgedrukt staan.

Deze organisatie „R. K. Platteland", die niet het minst de R. K. Werklieden-organisaties of de katholieke afdéelingen van 'den Boerenbond in streven of werken wil belemmeren, tracht aanvullend te werk te gaan door een band te slaan om zeer vele personen, die tot hun groote schade buiten het vereenigingsleven staan of in hunne eigenaardige noodwendigheden eene bijzondere organisatie noodig hebben.

Het werken van neutrale vereenigingen, het dreigend gevaar van het socialisme op de dorpen hebben de totstandkoming dezer vereeniging bevorderd, maar vooral wordt de commissie bewogen door het zien van het lot van zoovele mingegoede Plattelanders, die, omdat zij zoo hulpbehoevend zijn, juist zoozeer bescherming behoeven.

De commissie stelt zich voor om, nadat er zich enkele organisaties „R. K. Platteland" hebben gevormd, in overleg en met goedkeuring van Mgr. v. D. VEN over te gaan tot het stichten eener diocesane organisatie. De commissie heeft hare taak dan volbracht.

Zoolang wij echter dit gelukkig feit nog niet beleven, zijn de leden der Commissie bereid alle inlichtingen te geven. Men wordt verzocht bij de totstandkoming eener organisatie „R. K. Platteland", wier nuttige af deelingen als Geitenfokvereenigingen, ziekenfondsen, enz. zeer aantrekkelijk zullen zijn, deze totstandkoming te melden aan den secretaris onzer Commissie.

Vertrouwend op de krachtige medewerking van hen, die onze goede dorpsbewoners beminnen en hunne waarachtige belangen dragen in het hart, hopen wij dat onder Gods zegen het goedbedoelde pogen in deze moeilijke zaak met welslagen zal bekroond worden.

De Commissie voor ,,R. K. Platteland":

G. MOONEN, Kapelaan te Uden, Voorzitter.

H. W. ROES, Pastoor te Kessel.

Dr. L. DEKKERS, Hoofdinsp. Boerenleenb.

Eindhoven.

Dr. G. M. KUSTERS, Hoofdambt, v. d. N. C. B.

Tilburg.

J. J. WlNTERMANS, Rijkszuivelconsulent,

Eindhoven.

B. A. H. LlPS, Rijkslandbouwleeraar, 's Bosch.

J. M. J. L. KlTSLAAR, Kapelaan Berchem bij Oss,

Secretaris.

SOBRIÊTAS.

De Sobriëtas-Almanak voor het jaar 1914 is wederom verschenen en gaarne roepen wij haar een woord van welkom toe. Hij geeft wederom een overzicht van de voornaamste drankweerorganisaties in Nederland, alsmede der verschillende R. K. Consuitatie-bureaux voor Drankzuchtigen, 16 in getal, terwijl nog 2 in wording zijn; te Roermond en Tilburg.

Voorts een adreslijst der verschillende Kruisverbonden,

Mariabonden, St. Annavereenigingen en Jongens- en Meisjesbonden. Allerhande propagandistische schetjes, versjes en spreuken vullenj verder het zeer lezenswaardige boekje.

Uit de achteraan opgenomen verzamelstaten stippen wijhet volgende aan:

Het aantal leden verhield zich als volgt:

in 1911 in 1912 der Kruisverbonden 34764 35^2

der Mariavereenigingen 37068 3954°

dér St. Annavereenigingen 58154 63851

der Jongensbonden 4328 3065

der Meisjesbonden 4811 4612

Het aantal Kruisverbonders vermeerderde dus met 398, dat der leden der Mariavereeniging met 2472,

dat der leden der St. Anna-vereeniging met 5697.

Het aantal leden der Jongensbonden is belangrijk minder opgegeven; dit komt hoofdzakelijk doordat meerdere afdeelingen verzuimd hebben opgave te doen.

Opmerkenswaardig is de voortdurende toename van het aantal geheelonthouders en de groote afname van het aantal Paulisten of halfdaagsche afschaffers.

Het aantal geheelonthouders steeg van 12746 in 1911 tot 13783 in 1912; het aantal afschaffers van 59342 in 1911 tot 61081 in 1912, terwijl het aantal halfdaagsche afschaffers of Paulisten in dat tijdstip van 8314 tot 7515 daalde.

De St. Anna-vereenigingen telden in 1912 1381 gezinnen en 5697 kinderen méér dan in 1911.

Met blijdschap mogen we dus constateeren dat de Roomsche drankweerbeweging het laatste jaar weer beduidend in kracht is toegenomen.

HANDELSIIO O G ESC HO OL.

Zaterdagmiddag werd te Rotterdam de Handelshoogeschool geopend. De minister van Binnenlandsche Zaken. mr. Cort van der Linden hield daarbij een rede, waaraan het volgende is ontleend:

„De opening van deze hoogeschool is eene gebeurtenis van bijzonder belang.

Vooreerst om de wijze, waarop de school tot stand is gekomen. Zij dankt haar ontstaan aan het particulier initiatief van energieke en verlichte mannen; vervolgens omdat eene handelsschool is: een onmisbare schakel in het systeem van ons onderwijs. Het is niet alleen voor ieder individu in den steeds scherper wordenden wedstrijd noodzakelijk, dat hij toegerust is met de kennis die zijn vermogen vruchtbaar maakt, maar het is onmisbaar voor een volk, dat alle energie, waarover het beschikt, in actieve en productieve kracht wordt omgezet.

Het is met den handel precies zoo als het is op ieder onderdeel van de menschelijke samenleving. Eene voorafgaande specificatie en in de ondernemingen een steeds meer ingewikkelde organisatie en het welzijn van het geheel is afhankelijk van decapaciteit van iederen chef, van iederen onderchef en iederen bediende. Het is een economische noodzakelijkheid dat ieder dat werk doet, waarvoor zijn aanleg en opvoeding hem roept. Zij die zelfstandig besluiten hebben uit te voeren kunnen het niet meer door toepassing van eenvoudige formules. Zij moeten telkens zich aanpassen aan nieuwe toestanden, nieuwe techniek, nieuwe volksverhoudingen. Zij kunnen het alleen indien zij geleerd hebben de algemeene beginselen, die de ervaring uit wisselende omstandigheden afleidt. Dat is de taak der hoogeschool.

De hoogeschool staat tusschen de universiteit en de middel' bare en lagere vakscholen. Aan de universiteit blijft toevertrouwd de ontwikkeling der algemeene beginselen der wetenschap onafhankelijk van dadelijke practische toepassing,- de hoogeschool neemt-