In eén geval echter niet Staat het voorw. in den 2en persoon, dan staat ook het onderw. van den omgezetten zin in den 2en pers. en kan de geb. wijs geb. wijs blijven. In den Bijbel komen zulke lijdende zinnen vaak voor, b v. Gij boom, wordt omgehouwen ! Gij bergen! wordt opgeheven! die de omzetting zijn van de actieve zinnen * Gij boom ! houw u om ! Gij bergen ! heft u op !

Omdat het voorw. 2e pers. was, kwam het onderw. van den lijd. zin ook in dien 2en pers en kon dus de geb. wijs behouden blijven. Watch u wordt bij omzetting: Word gewasschen en het commando van den officier: Gelederen, opent u ! zou in den lijd. vorm eveneens geb. wijs blijven, en dan luiden: Gelederen, wordt geopendt

Ons onderwerp: „De gebiedende wijs" is hiermede nog verre van uitgeput. Wij hebben slechts den nadruk willen leggen op enkele onderdeelen, die de ondervinding ons leerde kennen als moeilijkheden voor den studeerenden onderwijzer, en die dit waarschijnlijk zijn, omdat zij in weinig leerboeken over de spraakkunst met genoegzame helderheid worden behandeld.

Arnhem. P. Voerman.

De harp aan de wilgen hangen.

De uitdrukking ontleend aan Ps. CXXXYII: 2, beteekent: de poëzie laten varen , zich niet langer met zingen en dichten ophouden. Naar het bijbelsch verhaal van de Joden in ballingschap in Babylonië. De harp werd bij vroolijke feesten, ook van godsdienstigen aard gebruikt; dit hield op, toen de Joden in ballingschap waren. De wilg in Babylonië is de daar inheemsche treurwilg. (Salix Babylonica).

Hetwelk doende.

Deze slotzin van verzoekschriften is vertaald naar 't lat. quod faciendo bene facies (door 't welk te doen, gij wèl zult doen), afgekort, omdat men 't beleefder vindt, tegenover meerderen, even iets aan te duiden, dan alles voluit te zeggen.

Noord en Zuid, 20e Jaargang.

9