ER LOOPT IETS VAN ST. ANNA ONDER.

Van algemeene bekendheid is het, dat dit gezegde nog al eens gehoord wordt, wanneer er gesproken wordt over een paar jongelui, die naar onze begrippen van zedelijkheid den gang naar den ambtenaar van den burgerlijken stand wel wat al te lang hebben uitgesteld.

Hoe is 't mogelijk, dat de Heilige Anna, moeder van Maria, de moeder Gods , in betrekking wordt gebracht met iets, waaraan „een luchtje" is? Prof. de Vries — zie het "Woordenboek op Anna — meent, dat deze vraag voldoende wordt opgelost door de legende, volgens welke Anna na haar huwelijk met Joachim— uit dit huwelijk is Maria geboren — hoewel reeds hoog bejaard, niet alleen nog tweemaal trouwde, maar ook haar tweeden en haar derden man nog eene dochter schonk.

Dr. A. Beets — Taal en Letteren — 4e jaargangpag. 160 — kan zich niet bij deze verklaring neerleggen. Deze meent, dat men deze spreekwijze zeer wel verklaren kan , zonder geloof te slaan aan verdachtmakerij omtrent Anna's kuischheid. Anna toch , die op haar ouden dag — toen Maria geboren werd, was zij ook al niet jong meer — nog tot driemaal toe bevrucht werd, werd hierdoor de Juno-Lucina, de geboorte-godin, der Christenen; zij werd de voorspraak van alle onvruchtbare, en patronesse van alle zwangere vrouwen. Wanneer men dus van eene bruid zei: daar loopt iets van St. Anna onder, dan zou men volgens Dr. Beets daarmee alleen willen te kennen geven, dat zij de betrekking met St. Anna reeds had aangeknoopt, en niet, dat er ook bij St. Anna iets niet in den haak was,

Geen dezer verklaringen kan mij bevredigen. — Zeker een weeuwtje op jaren, dat zich nog tot tweemaal toe door „den guit" laat verschalken, is niet een type van een vroom bagijntje, maar toch kan men ze niet van onkuischheid beschuldigen; terwijl de tweede verklaring mij té gezocht schijnt; en, is ze waar, hoeveel reiner voorstelling hadden dan niet de Bomeinen van de geboortegodin dan de Christenen : bij genen was de Juno-Lucina tevens de Juno-Virginales, de beschermster der maagd.

M. i. geeft het verhaal van de geboorte der Heilige Maria, 't welk gevonden wordt in het Evangelie van Pseudo Mattheus eene