tekort aan geschiedkundig inzicht, te meenen, dat men met een ordentelijke politieke organisatie alléén een volk in beweging brengt.

Tè groote voorzichtigheid, bekrompenheid, vrees voor het grootsche avontuur — hetwelk nochtans aan de politiek, « die lokkende sirene voor zoo menig hoogbegaafden geest », een onbeschrijflijke aantrekkingskracht verleent — ziedaar de gebreken, die meebrengen, dat de V.N.V.-leiders niet eens hun begrensd federalistisch programma kunnen verwezenlijken, dat het V.N.V. zelfs als partij een mislukking wordt, want ook een partij moet een geloof hebben, of er een gehad hebben.

H. DE BRUYNE.

GA MAAR JE GANG

Ga maar je gang,

waarover zou je klagen 1 Je hoort toch al je levensdagen van je ziel het gezang.

Laat zij je zoeken en strijden,

dan is het haar wil,

je te vermoeien totdat zij stil jouw werk zal wijden.

Zoolang de wolkengevaarten den hemel verdonkren,

mis je van sterren die flonkren,

de verheffende klaarten.

Ga maar voort,

zie hoe je verder glijdt;

je bent maar een toon van een hemelsch akkoord, die wegsprong uit de eeuwigheid.

Gedicht van Albert Mahl, verdietscht door J. DECROOS.