del, Brederoo, Cats in vaardige uitgaven mogen verschijnen.

Taalwaar deer ing van kunstenaar en geleerde. (Uit een artikel van L. van Deyssel in het Tweemaandelijksch Tijdschrift, 1897).

J. G-. T a 1 e n, Beknopte spraakleer van 't beschaafde Nederlands. IV. Hierin bespreekt de S. de comparatie, in aansluiting bij de behandeling daarvan in den vorigen jaargang.

Prof. J. Franck, Schriften zur Limburgischen sprache und literatur. Limburg lag gelukkig voor letterkundige werkzaamheid in de nabijheid van het stamland der Pepiniden, bevattende vele kloosters en den zetel van een bisdom te Tongeren, later te Maastricht, eindelijk te Luik. De verkeersweg tusschen de landen van West-Europa en die tusschen Frankrijk—Engeland en Noorden Oost-Europa leidde door Limburg. De beschaving van Frankrijk en Duitschland ontmoetten elkander hier en het is geen toeval, dat Hendrik van Veldike hier woonde. Daar staat tegenover, dat het ook ten deele om dezelfde redenen dikwijls het terrein van den oorlog is geweest, waardoor de litterarische werkzaamheid verstikte.

Hoe de Limburgsche dialecten waren, is nog weinig onderzocht. Wel is er door de Limburgers geschreven, maar de historische ervaring leert, dat men een afzonderlijke schrijftaal krijgt, zoodra de letterkundige geschriften verschijnen en zoo bevatten die M.E. geschriften de schrijftaal van dien tijd, hoewel natuurlijk de schrijftaal toen nog niet de kracht en eenheid bezat van heden, nu zij na langen strijd en door de middelen van het moderne leven zich heeft gevormd.

Boekaankondiging door J. L. C. A. Meijer van Afrikaansche poëzie-, zestig uitgesogte Afrikaanse gedigte door E. W. Eeitz, 2e uitg. Sommige dezer gedichten, „Transvaalse stemme", laten zich met onze geuzenliederen vergelijken; één herinnert aan de woorden van 't Wilhelmus. Uit meer dan één vers spreekt een af keer van al wat Engelsch is en niet „nasjonaal". Uit andere blijkt de zin voor 't komische.

Kleine meedelingen over boekwerken, Hidpboekje ten gébruike bij het onderwijs in het Hollandsch en Allerlei, een leesboek voor school en huis, door W. S. Logeman, professor te Stellenbosch (Kaapkolonie). De methode in deze boeken wordt geprezen door A. Grittée. Zedelijke opvoeding door J. Kooistra, 3e uitg. aanbevolen door B. H. Het leemen wagentje door J. Ph. Vogel, besproken en gunstig ontvangen door B. H.