invloed van suere. Sukade is ongetwijfeld .afgeleid van Ital. zucca, in sommige dialecten zwca, d.i. kalebas: Ital. zuccaia, verzacht tot succade (evenals chocolade), is dan gevormd als marmelade van Portug. marmelo uit melimehm.

J. H. G a 11 é e, Drost, drossaert, drossatus heetten Ohd. thruhtsazo, truhtsezio (?), bij ons drwssete (beoosten den IJsel), drossate (bew. IJsel). Ned. sato, Hgd. sdzo beteekent na plaatsnamen iemand die gezeten, woonachtig is. Het zate (= nederzetting) van havezate: sato = landsata: landsato. De woorden drwhtsato en druhtsêtio lieten de h uitvallen, de s verdween , de u werd o , eindelijk ook in t laatste woord; drossate werd drossVte, droste en drossate, drossaat, dat onder invloed geraakte van ruwaard, werd drossaard. Os. druht bet. schaar, krjjgsbende, gevolg: druhtsdta zou dan oorspr. de zitplaats zijn der druht, waaronder de drwhtsato (sêlio ?) den hoofdzetel bekleedde, de directie voerde.

Sekse uit haghetisse is waarschjjnlijk een samenstelling: het 2de lid kan ontstaan zijn uit teswja , dat mogelijk bij het Mnl. lissen (uit teswiari) behoort en iemand beteekent, die kwaad doet; het eerste lid kan zijn haga = Gr. kako's: vgl. hagemunt en dergelijke samenstellingen, die totnogtoe uit haag zijn verklaard.

G. A. Nauta, Mik. In het Engelsch bestaat ± 1350 myTce als scheepsterm. Dit myJce is mik; mik heeft hier een afgeleide beteekenis. De eerste wordt in V Mnl. Wdb. opgegeven als een gaffelvormig voorwerp, waarop bv. een dwarspaal rusten kan. In verband hiermede zijn Franck en Yan Dale i. v. onnauwkeurig.

J. A. Worp, Codde's Alfreda en Lope de Vegciïs la hermosa Alfreda. Het eerstgenoemde werk is geen vertaling van Rotrou's la helle Alfrede, dat op zijn beurt een bewerking van Lope de \ ega zou zijn , zooals Te Winkel in 1881 op gezag van Yon Schack mededeelde, want blijkens La Bibliothèque du théatre frangais heeft het Fransche stuk een geheel anderen inhoud. Ook het Nederl. stuk is geheel anders dan het Spaansche. Maar in het Engelsch is de sage ook gedramatiseerd en nu is het tooneelspel A knack to knoiv a Jcnave volgens Engelsche geleerden ontleend aan de ballade King Edgar, die op een 12de-eeuwsche kroniek berust. Mogelijk ligt die kroniek ten grondslag aan de Hollandsche en Spaansche drama's.

J. Franck, Mittelniederldndisch Allene. Het adj. een, ene kan beteekenen „hetzelfde": vgl. „es ist mir alles eins", Mild. al ein.

Nooi d en Zuid, 21e Jaargang. 20