concreet genomen voor de eenheden zelf, die dan gerekend worden geteld te zijn. De meeste leden waren tegenwoordig, slechts een klein getal was weggebleven. Ik heb de appelen uitgezocht, een klein getal was aangestoken. Tal heeft in den regel dezelfde bepaalde beteekenis als getal; men zegt daarom onverschillig: bij het tal en: bij het getal verkoopen. Getal is, behalve in getallenleer en getalssterkte, in samenstellingen niet in gebruik ; met tal laat zich, streng genomen, van ieder bepaald telwoord een concreet zelfstandig naamwoord vormen, als: tweetal, drietal, enz. ; en zoo ook talhout, eigenlijk: hout, dat bij het tal gesleten wordt.

Aantal, menigte en veelheid hebben steeds een onbepaalde beteekenis, dat is, zij stellen een hoeveelheid voor als onbepaald, als niet geteld, zoodat het juiste getal onbekend is.

Aantal duidt doorgaans een vrij aanzienlijke hoeveelheid aan, doch kan ook van een geringere gezegd worden; intusschen zal men twee, drie of vier niet licht een aantal noemen.

Menigte beteekent steeds : een volstrekt, tal en veelheid: een betrekkelijk groot aantal. Men kan zoowel spreken van een klein, als van een groot aantal, maar niet van een : kleine menigte, een Tcleine veelheid of een klein tal. Men kan wel zeggen een groote menigte; maar tal en veelheid nemen geen dergelijke bepalingen bij zich. Menigte en veelheid zien altijd op de totaliteit der bedoelde dingen; aantal en tal worden ook van gedeelten gebezigd. Menigte sluit alle denkbeeld van tellen buiten ; de drie andere onderstellen althans de mogelijkheid en nemen daarom alleen meervoudige zelfstandige naamwoorden bij zich; achter menigte kan ook de enkelvoudige 2de naamval van volk gevoegd worden. Yoorbeelden: Een menigte volks; Een ontelbare menigte; Een onoverzienbare menigte nieuwsgierigen gaapte het schouwspel aan. Door de veelheid der getuigen duurde het verhoor lang, en toch was er aantal weggebleven. Hij voerde een tal van verontschuldigingen aan, maar de veelheid zijner redenen deed hem meer kwaad dan goed.

Rotterdam. A. M. Molenaar.

(Slot volgt.)