REGISTER.

(De grootere artikelen zijn met een * gemerkt.)

AANBESTEDINGSVOORWAAR¬

DEN. (Vgl. Gemeentepolitiek.)

AGRARISCHE QUAESTIE (in 't algemeen.) (Vgl. Boerenbond, Graafrechten, Landbouwcrediet, Onderwijs).

R. K. Platteland

Ontvolking van het Platteland . 'Het moderne dorp. Door Dr. L.

Deckers

Vrouwenarbeid in den landbouw . "Onderlinge bijstand R. K. Vereeniging voor het platteland door P.

Dolns

i.oonen van -Landarbeiders . 22,

Land en woning voor Landarbeiders

'Het klein Grondbezit door A.

Kellenaers

*Klein Grondbezit in Nederland en Denemarken (Eene vergelijking) door A. Kellenaers .

Hulp voor den Landbouw . .

Aardappelenwet

Kinderarbeid bij den aardappel- en

bietenoogst

Electriciteit ten nlattelande .

'Welvaart door Heideontginning door A. H. Leroi .

Landbouw en Nijverheid . Middencredietkas van den Belgi

schen Boerenbond .... Staats slachtveeverzekeringen Landbouwkundige Studiereis De R. K. Landbouwwinterschool Landbouwonderwijs door de Bios

coop

De socialisten en de boeren

De Noord-Brab. Chr. Boerenbond De Christelijke Boerenbond Katholiek

Centrale landbouw onderlinge . De Belgische Boerenbond . *Vereenigingsleven ten plattelande,

door G. P. Bon

Middenstandsvakorganisatie op de

dorpen

Onderlinge brandassurantie in den Franschen landbouw . . . . 'Limburgs Toekomst door A. Kellenaers ....

BLZ.

57 10

313 310

406 2 37

413 150

185 461 94

474 424

145 202

262 166

69

345

273 68 297

I05

332 28

BLZ.

Zeeuwsche landbouwtentoonstelling 165 'Het land van Waes door Dr. L. Deckers 254, 267

17" 1 * T 11 .. ^ '

jvieine j^anciDouwnijverheid in her

vië

De Landbouw in Denemarken . Landbouwwetgeving in Roemenië Zorg voor den landbouw in Grie

kenland

Landarbeid in Zweden . Landbouw in Bulgarije . Het Landbouwbedrijf in Amerika Vooruitgang in Canada . . . De ontwikkeling van Argentinië

274

49 I

274 346 334

358 238 184 82 189 106

ALCOHOLISME. (Zie drankbe¬

strijding).

AMBTENAREN. (Vgl. Gemeente).

'Regeling der Rechtspositie van Prov. beambten en werklieden,

door C. D. Wesseling . . . 433

De vrije Zaterdagmiddag aan onze departementen 298

ANARCHISME. (Vgl. Socialisme, Vakorganisatie).

APOLOGIE. (Zie: Geloofsverdediging).

ARBEID. (In 't algemeen). Vgl. Sociale Quaestie).

De Friesche Klompenmakers . .118

ARBEI DERSPENS ION EERING. (Zie: Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering).

ARBEIDERSTUINEN. (Zie: Woningvraagstuk ).

ARBEIDERSVRAAGSTUK. (Zie Sociale Quaestie).

ARBEI DSBEUR ZEN. Volksontwikkeling en arbeidsbeurzen 48 1

Arbeidsbemiddeling . 34, 177, 1.42, 386

Arbeidsbeurzen .

474 67 46

ARBEIDSBUREAU.

mers van Arbeid).

• -413, 512 (Zie: Ka¬

li LZ

ARBEIDSCONTRACT. 'Medezeggenschap der arbeiders door Dr. Emile Vervier s . 362, 373

30

Een uniform arbeidscontract . . 5 'Regeling der Rechtspositie van Prov. Beambten en werklieden

n "PV

uwi J_y. vv £vödJtLJ_,liNLr . . . 44

ARBEIDSCONTRACT (COLLECTIEF).

De collectieve arbeidsovereenkom¬

sten

Collectieve arbeidscontracten in het bouwbed ijf ......

Het Contract in het Drukkersbedrijf

i_ • J _ xt I , i

ucunjibvreue 111 ue iNeaerianascheBoekdrukkerij-industrie, door Mr. J. A. Veraart. 26;. 280. 20?

303, 316, 326 Collectieve Arbeidsovereenkom sten in Duitschland . ci

Het collectieve arbeidscontract in

X llCLliXll IJK.

ARBEIDSDUUR. (Vgl. Zondags¬

rust ).

10-Urige werkdag voor Rijkswer-

Ken .

Vermindering van Arbeidsduur . Statistiek van loon en arbeidsduur

L>e vrije Zaterdagmiddag . . 93, 105

ue vrije zaterdagmiddag aan onze

departementen

De „Engelsche Week" .

Arbeidsduur in de Groot-ijzermjver-

heid in Duitschland .... 402 Wettelijke arbeidsdag in Noorwegen . . 141

Arbeidsduur in Argentinië . . .142

ARBEIDSINSPECTIE.

'Mededeelingen uit het Centraal Verslag der Arbeidsinspectie over 1912, door A. H. J. Engels . . . .85, 99, 133, 123, 147 Het Veiligheidsmuseum te Amsterdam 261, 303

'Een bezoek aan de Permanente Tentoonstelling voor arbeiderswelvaart en het Veiligheidsmuseum te Charlottenburg—Berlijn door A. Kellenaers . . .301

2 li /-x 1

:9S 70