Hierna werd een ontwerp-statuten behandeld, waarbij aan de Vereeniging de naam gegeven is: „Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging", en o. a. is bepaald, dat zij, staande op katholieken grondslag, ten doel heeft het behartigen van sociale en economische belangen harer leden; dat zij zich zal onthouden van deelneming aan de werkzaamheden, die bij de vakvereenigingen behooren, en aan den strijd omtrent de in ons land te volgen handelspolitiek. Het bestuur kan een secretaris benoemen buiten de leden der Vereeniging; de bedoeling is, bij voorkeur, hiervoor een jong rechtsgeleerde uit te nootdigen. Leden der Vereeniging kunnen zijn katholieke leiders van ondernemingen van landbouw, nijverheid en handel en zij, die deze positie hebben bekleed.

De Vereeniging is gevestigd te Utrecht', en aan Z.D.H. den Aartsbisschop zal worden verzocht, een geestelijk adviseur aan te wijzen.

In het bestuur werden gekozen de vijf bovengenoemde industriëelen, die de vergadering samenriepen, en de Heeren H. Blans Kzn., te Zaandam, W. Fransen Jzn., te Leeuwarden, W. H. J. M, Smulders, te Utrecht, en F. J. A. M. Wierdels, te Amsterdam.

Allen, die ter vergadering aanwezig waren, traden tot het lidmaatschap der Vereeniging toe. Tal van anderen hadden het voornemen hiertoe reeds te kennen gegeven door de oproeping van de vergadering mede te teekenen, en van verscheiden anderen waren schriftelijke betuigingen van adhaesie ingekomen en verklaringen, dat zij lid der Vereeniging wenschen te worden.

Aan het einde der vergadering sprak Prof. Van Aken een woord van dank aan den Heer Van Dijk voor diens ijverige en krachtige medewerking aan de stichting der V ereeniging en voor de leiding der vergadering, waarna de voorzitter Prof. Van Aken dank zeide voor diens initiatief en onvermoeide werkzaamheid, welke thans met' /00 schitterend resultaat is bekroond. Beiden werden geestdriftig toegejuicht.

Wie zich nog voor het lidmaatschap van de „Algemeene Koomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging wenscht op te geven, vindt hiertoe gelegenheid bij de bovengenoemde be^ stuursleden.

COOPFRAT1F IN GRIEKENLAND.

Naar aanleiding van de aanneming van de coöperatie-wet geeft het te Athene verschijnende blad Le Messairer een uittreksel uit de Mem. van Toel. die het voorstel vergezelde. Hieruit blijkt, dat de eigenlijke verbruikscoöperatie nog in de verte geen vergelijking' kan doorstaan met de in W.Europa verkregen resultaten, en dat met de propaganda voor de landbouwcoöperatie slechts dit resultaat 'is verkregen, dat de moderne beweging zich heeft aangepast aan ' primitieve instellingen en gewoonten. De veeboeren bijv., voor het grootste gedeelte als nomaden levende herders, kiezen een leider, die de weiden uitzoekt en huurt, het werf?' regelt en de producten voor gezamenlijke rekening verkoopt. De totaal-opbrengst van de melk wordt dagelijks nu eens aan het eene, dan weer aan het andere lid der coöperatie geleverd, dat dan de geheele hoeveelheid tot kaas verwerkt. Deze eenvoudige vormen van coöperatie, die doen denken aan de zeer oude manier van kaas maken in de Zwitsersche Alpen en in Frankrijk, waren wel geschikt om als grondslag te dienen voor meer moderne en geperfectioneerde coöperatieve landbouwvereenigingen, doch de Staat had tot heden geen aandacht geschonken aan de beteekenis der coöperatie voor de algemeene welvaart en dientengevolge geen maatregelen genomen van wetgevenden aard, om een uitbreiding der beweging te steunen. De coöperatie was geheel aan het particulier initiatief over¬

gelaten, dat door proefnemingen op kleine schaal trachtte te bewijzen, dat de coöperatie in Griekenland even groote levensvatbaarheid bezat als in andere landen, en dat twijfel en vrees voor mislukkingen bij de. conservatieve plattelandsbevolking geen hinderpaal behoeft te zijn.

Zoo werd in 1900 opgericht en in 1908 nog steviger bevestigd de coöperatieve landbouwbond van Almpros, die thans een kapitaal bezit van 80.000' Drachmen (1 Drachme f°-45)- Deze bond telt 160 leden, voor het meerendeel pachters, die uit dit kapitaal voorschotten kunnen betrekken ten behoeve van hun bedrijf. Verder kunnen de leden gebruik maken van de machines, welke het eigendom van den bond zijn. Dergelijke landelijke coöperatieve organisaties bestaan in de meest verschillende plaatsen en streken van het land.

Naast deze coöperatieve landbouwvereenigingen bestaan nog andere organisaties van coöperatieven aard. Zoo is de bond van schoenmakers te Athene een zuivere coöperatieve productievereeniging, en bestaat eveneens te Athene een coöperatieve verbruiks- en crediétvereeniging, die in 1890 reeds door personen, tot het leger behoorende, is1 opgericht en aan hare leden, benevens aan personen in staats- of gemeentedienst, waren levert op crediet, tot een maximum bedrag van 360—600 Drachmen, al naar den militairen rang van den verbruiker. In 1913 was haar bedrijfskapitaal ruim 500-0°0 Dr. en de omzet meer dan een rrïillioen. terwijl het reserve-kapitaal bijna 60.000 Dr. bedroeg.

T11 December 1013 werd te Athene een soort van naamlaoze vennootschap opgericht, met het doel een courant en nog- andere publicaties in het licht te geven, ten dienste van de belangen der werklieden en ter verspreiding van economische en maatschappelijke kennis. Deze vereeniging ?eeft nu reeds een blad uit, dat den titel Het Volk voert'.. Nop een anrïere coöperatieve instelling te Athene is de coöperatieve kleermakershond. die zich bezighoud't met het in- en verkoopen van kleeren en stoffen en met de ondersteuning van zijn leden door werkverschaffing enz.

Dan komen ten slotte nog enkele vereenigingen van fabrieks- en landarbeiders in aanmerking, die bij de bekostiging van hun beroepsbelangen in zekeren zin ook de eigenlijke coöperatie binnen hun gezichtskring trekken. Zij toonen daardoor wel eenige verwantschap met de Fransche svndicaten gedurende hun eerste ontwikkelingsperiode. Tot deze vereenigingen behoort de corporatie van arbeiders en handwerklieden van Lamia, wier statuten in iooq bij koninklijk besluit werden goedgekeurd. De vereeniging bezit een maatschappelijk kapitaal neemt gelden van hare leden in deposito en geeft voorschotten tegen 6 k 7 pet'. Ook ho'idt zii er een ondersteuningsfonds op na. Voor medische hulp. geneesmiddelen en andere ondersteuningen werd in i°r ^ een som van 9000 Drachmen uitgegeven.

Nu ook de regeering eenige belangstelling voor de coöperatieve beweging begint te toonen en de propaganda daarvoor steunt door de samenstelling en publiciteit van modelstatuten, die in duizenden exemplaren aan de onderwiizers ter verspreiding gezonden worden, nu neemt het aantal coöperatieve landbouwvereenigingen snel toe en zal de coöperatie ook op ander terrein zich snel uitbreiden.

KORTE BERICHTEN.

Zondagssluiting en haar vrucht. — Dezer dagen werden de cijfers openbaar gemaakt betreffende het aantal inhechtenisnemingen wegens dronkenschap over 1914 in de Schot sche stad Glasgow.

Ze zijn gesplitst naar de verschillende dagen der week . (de dagen gerekend van 's morgens acht uur tot 's morgens acht uur.)