aan het openbare leven, tot welke vereeniging zij ook behooren, lid zijn van de „Unione". De katholieke verj eenigingen moeten deze bepaling opnemen in haar statuten, anders kunnen de statuten van de nieuwe vereenigingen niet worden goedgekeurd.

4. Van de verplichting' sub 3 is uitgesloten de katholieke vrouwenbond, welks leden zich zonder meer voornemen deel te nemen aan de algemeene katholieke beweging. Daarom heeft de katholieke vrouwenbond zijn vertegenwoordigsters in de diocesane besturen en in het algemeen bestuur van de katholieke actie; daarom moet deze Bond zijn eigen actie in overeenstemming brengen met die van de „Unione Popolare".

Bond van R. K. Gemeenteraadsleden. — De » Kring Haarlem van R. K. Gemeenteraadsleden" is dan geconstitueerd. Uit het bereids vastgesteld reglement blijkt, dat het doel is: het bevorderen van de toepassing der R. K. beginselen bij de behandeling van gemeentezaken en het onderling bespreken van vraagstukken, die op het gebied van gemeentepolitiek voor Haarlem en omliggende gemeenten van bijzonder belang zijn. Daartoe zullen voordrachten gehouden worden, waarbij men gelegenheid vindt de verschillende vraagstukken onderling te bespreken; lectuur zal verzameld w'orden en een commissie *-an advies inzake gemeentepolitiek worden samengesteld.

Als eerste punt van behandeling voor het winterprogram werd gezet: behandeling van den financieelen toestand in verband met de gemeentebegrootingen.

Blijkbaar wil men de zaak dus krachtig aanpakken.

Het voorloopig bestuur bestaat uit de Heeren: J. H. Visser, uit Haarlem, Th. G. C. Hooij, uit Schoten, en J. Handgraaf, uit Velsen.

Men hoopt, door deze kring-organisatie in den Nederl. R. K. Bond van Gemeenteraadsleden, waarvan alle leden van den „Kring" lid moeten zijn, een frisch leven te brengen.

Aalmoezeniers van sociale werken. — Z. D. H. Mgr. Schrijnen, Bisschop van Roermond, heeft aan het sociale leger in Limburg een krachtigen steun verstrekt, door het aantal aalmoezeniers tot vijf uit te breiden. Dr. Poels blijft te Heerlen als Hoofdaalmoezenier, terwijl de Weleerw. Heeren Ch. Camp, A. van de Venne, Dr. Derkx en J. Verheggen, respectievelijk te Roermond, Sittard, Venlo en Maastricht hun standplaateen zullen hebben.

Hun functie zal in Limburg, dat „om den wordenden dag" strijdt en een belangrijken tijd van hervorming beleeft, zeker geen sinecure zijn.

Maar waar zoo duidelijk blijkt, met hoe groote zorg het Kerkelijk gezag waakt voor de belangen van het volk, aan zijn hoede toevertrouwd, daar mogen wij verwachten, dat de Aalmoezeniers, gesteund door de sympathie der arbeiders en door hun daadwerkelijke hulp, vele vruchten van hun arbeid zien.

Arbeidsbemiddeling. — De Vereeniging van Nederl. Arbeidsbeurzen heeft vo&r den opbouw van de intercommunale en nationale arbeidsbemiddeling het land verdeeld in 31 districten, in elk waarvan een arbeidsbeurs het centrum vormt.

De medewerking van de besturen der arbeidsbeurzen is verkregen voor de voorgenomen uitbreiding van taak en arbeidsveld dezer instituten.

Nu wordt getracht in alle gemeenten agenten te vinden voor de intercommunale arbeidsbemiddeling.

Daartoe is den gemeentebesturen verzocht, liefst in overleg meit de districts-arbeidsbeurs een bepaald persoon als correspondent aan te wijzen, die de toestanden in de gemeente en het bedrijfsleven aldaar kent.

Mr. Tasman vraagt in zijn laatste Sociale Kroniek,

of het niet gewenscht zou zijn, dat de regeering aan het instituut der arbeidsbeurzen een wettelijke basis gaf.

Vooral met het oog op een vlot verloop der demobilisatie en een regelmatige hervatting van het normale bedrijfsleven beveelt hij dat aan.

Onze spoorwegmaatschappijen. — Naar de bladen melden heeft de H. IJ. S. M. in een dienstorder bekend gemaakt, dat zij besloten heeft het 75-jarig jubileum, waarvan de viering het vorig jaar is uitgesteld, niet, feestelijk te herdenken, maar het personeel een extra-uitkeering te doen.

Deze zal bedragen voor hoofdambtenaren en ambtenaren een halve maand bezoldiging, voor beambten 14 dagen bezoldiging en voor werklieden 120 maal het tegenwoordige uurloon.

Ongeveer terzelfder tijd heeft de S.S., die geen feest viert, „overwegende dat de Mij. een jaar heeft gewerkt onder zeer bijzondere omstandigheden", aan haar personeel een week loon toegekend. De N. C. S. en de N. B. D. S. deden evenzoo.

Dat is wel mooi en de buitenstaander, die het in de bladen leest, is wellicht al erg tevreden over die brave spoorwegmaatschappijen, die hun personeel zoo maar belangrijke gratificaties geven.

De zaak is echter, dat onder het spoorwegpersoneel een krachtige actie gevoerd wordt om een duurtetoeslag van f 2.— per week, voor de loonen beneden f 1 500.— Dat kan er echter niet af. Mein „wist niet, hoe hef met het bedrijf zou loopen."

En nu zijn de gratificaties gegeven als een tegemoetkoming, terwijl de toeslag geweigerd is.

Dat is voor het personeel een tegenvaller. De actie wordt echter met kracht voortgezet, want in de huishoudens zijn de ontvangsten niet stijgende als bij de spoorwegen, de uitgaven echter wel.

Ook lezen we, dat de Directie der H. S. M. afwijzend beschikte op een verzoek van het personeel om een wekelijkschen rustdag. Dat kostte te veel.

En we gelooven wel, dat de tijd niet erg gunstig gekozen is voor dit verzoek, dat naar de Directie mededeelt op een half millioen per jaar zou komen te staan, maar toch treft het, dat: van een ziooi redelijken eisch, dien van één rustdag per week, zelfs niet in de toekomst de inwilliging wordt toegezegd.

Onze spoorwegmaatschappijen behooren toch niet tot de financiëel zwak-staande lichamen. De arbeidsvoorwaarden van hun personeel moesten dan ook geen reden tot ernstige klachten geven.

Ontginningen als werkverschaffing. — In het Zuidoosten der provincie Noord-Brabant, waar voor Belgische grondeigenaren ontginningen werden uitgevoerd, werden deze door den oorlog gestaakt. Ook verschillende gemeentebesturen hadden plannen tot ontginningen als werkverschaffing gemaakt uit vrees, da(t voor de industrie slechte tijden zouden aanbreken. Deze plannen zijn niet allen tot uitvoering gekomen, omdat de industrie nog meer arbeidskrachten vraagt dan in normale tijden. Toch zijn van de totale oppervlakte van 3125 H. A. ontgonnen grasland in ons land 1239 H. A. in Noord-Brabant gelegen waaronder 75 H. A. in Loon op Zand, 71 in Tilburg, 64 in Zeeland enz. Bovendien werden 981 H.A. ontgonnen tot bouw- en tuingrond, en wel 266 H.A. te Hilvarenbeek, 83 te Deurne, 50 te Gemert, 50 te Tilburg, enz. Door verschillende dezer gemeenten worden de ontgonnen gronden als regel aan Hollandsche boeren verpacht, en reeds het eerste jaar geeft een goede opbrengst.

De Belgische Boerenbond. — Deze voornaamste landbouwcoöperatie in België stelde zich bij de oprichting in 1890 ten doel: de behartiging van de moreele en stoffelijke belangen der boeren, verbetering der landbouwwetgeving, de coöperatieve organisatie van den landbouw