en de bevordering en oprichting van hoerengilden en plaatselijke landbouwvereenigingen. De bond stichtte daartoe achtereenvolgens de bond van boerinnen, de algemeene federatie van tuinbouwers, het bureau van aan- en verkoop, de centrale credietkas, een inspectiedienst, assurantiën, informatiebureaux, sprekersbonden enz.

De bond van boerinnen, in 1911 gesticht, telde begin 1914 reeds 117 vereenigingen met bijna 13.000 leden. Alleen in het jaar 1913 werden door dezen bond ruim 200 spreekbeurten vervuld over huishoudkunde, veehouderij, kaasbereiding, hygiëne, enz.

De waarde der inkoopen was In 1898 ruim 600.000 francs voor meststoffen en ruim 800.000 francs voor voedermiddelen. In 1913 waren deze cijfers respectievelijk ruim 2 en "bijna 8 millioen. Hierbij zijn niet gerekend de bedragen, uitgegeven voor zaden en landbouwwerktuigen.

117 zuivelfabrieken waren in 1913 aangesloten bij den inspectiedienst, die tevens ook Voordrachten, lessen en adviezen geeft over zuivelbereiding en alles wat daarmede verband houdt. ■ 1 ! !

De centrale credietkas is een federatie van plaatselijke spaar- en credietkassen, zooals wij die in ons land kennen onder den naam van Raffeisen- of Boerenleenbanken. Van de 762 dezer banken waren er in 1913 de helft bij de centrale kas aangesloten met longeveer 30.000 leden en een inlage van ruim 15 millioen francs.

Hoe zal het verslag over 1914 er uitzien?

Reizende Bibliotheken. — Sinds een tal van jaren zendt de Maatschappij tot Nut van het Algemeen naar de kleinere plaatsen, die er om vragen, een klein bibliotheekje voor een winter in bruikleen.

Een 100-tal boeken, „romans, werken voor de 1 eugcF, populaire en wetenschappelijke werken en enkele werken van algemeenen aard" worden naar elk dier plaatsen verzonden. Van October tot Mei blijven ze daar ter beschikking. [

Elk dorp, dat geen bibliotheek heeft, kan zoo'n reizend boekerijtje aanvragen. Ter vergoeding moet door de lezers 1 ct. per boek als leesgeld betaald worden.

„Deze instelling beoogt", zegt de Nederl. Bibliographie, waaraan we bovenstaande''gegevens ontleenen, „gedurende de wintermaanden, wanneer het werk op het land bijkans stil ligt en veel tijd thuis wordt doorgebracht, aan de bewoners van het platteland goede en degelijke lectuur te verschaffen." I ! ! ^

Dat is een mooi doel. Alleen, het oordeel over „goede" lectuur is nogal uiteenloopend. En dat van het Nut is ons geen waarborg. Wij makent van een en ander dan ook geen melding, om deze bibliotheken aan te bevelen, maar om te wijzen op de methode, die met succes toegepast (dit jaar wordt naar 115 plaatsen verzonden), ons ten voorbeeld kan strekken.

Onze bibliotheken zijn plaatselijk.

Zij kennen geen onderling verband.

Zij werken niet samen.

En toch, zouden de bibliotheken in kleinere plaatsen door onderlinge ruiling niet wat meer afwisseling in hun boekenvoorraad kunnen brengen dan zonder deze, in verband met hun beperkte financiën, mogelijk is ?

En er zijn nog tal van plaatsen, waar geen bibliotheken zijn. 'Onze menschen willen ook lezen. Moeften we hen voeden met de „goede en degelijke lectuur" van het Nuf?

Vrouwenarbeid in Duitschland. — Teekenende cijfers geeft hieromtrent het Reichs-Arbeitsblati. Op 1 Juli 1.1. hadden 6074 ziekenkassen opgegeven, dat het aantal werkzame mannelijke leden gedurende de maand Juni was verminderd met 97.807, dat der vrouwen vermeerderd met 12.220. Hetzelfde blad meldt nu, dat op I Aug. j.1. nog niet alle ziekenkassen opgaven verstrekt hadden, maar dat 5648 hunner mededeelingen hadden gedaan, dat bovenge¬

noemde cijfers reeds waren respectievelijk 91.185 en 40.594.

Bij de arbeidsbeurzen, die opgaven verstrekten, kwamen in Juni op 100 aanvragen door patroons om mannelijke arbeidskrachten 96 aanbiedingen voor, tegen 99 in Mei en 168 in Juni 1914. Voor de vrouwelijke arbeidskrachten waren deze cijfers respectievelijk 157, 158 en 101. De Augustus-aflevering van bovengenoemd blad geeft voor de maand Juli de volgende cijfers: voor de mannelijke arbeidskrachten 98, 96 en 158, voorde vrouwelijke arbeidskrachten 165, 157 en 99.

ONTVANGEN BOEKEN.

Nederlandsch Verbond van Neutrale Vakvereeni gin gen. Tweede Jaarverslag. 1 Jan. 1914—31 Dec. 1914. — 32 blz.

„L'Allemagne au-dessus de tout." La mentalité allemande et la guerre, par E. Durkheim. Paris, Armand colin, 1915. — 48 blz. — fr. 0.50. 1815—1915. Du Congrès de Vienne a la Guerre de

1914, par Ch. seignobos. Paris, Armand colin,

1915. — 35 blz. fr. 0.50.

De Christelijk-Ethisclie Sociale Beginselen en het Arbeidersvraagstuk. II. Huisgezin en Eigendomsrecht, door Theodor Meyer S. J. Leiden, Futura, 1915. 82 blz. f 0.60.

Moderne Jugendpflege. Kurze Orientierung iiber die gegenwartigen Jugendpflegeprobleme und den heutigen Stand der Jugendorganisation in Deutschland, von Dr. Bernard Jauch. 2. Aufl. Freiburg im Breisgau, Herdersche Verlagshandlung, 1915. — 300 blz. M. 3.80.

Bismarck, von Martin Spahn. 2. vermehrte Auflage, 3. bis 7. Tausend. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag1 G. m. b. H., 1915. — 368 blz. M. 3.—,

De Duitsche Oorlog en het Katholicisme. Duitsch vei"weer tegen Fransche aanvallen. Uitgegeven door Duitsche Katholieken. A'dam, R'dam, C. L. van Langenhuysen (bernard F. M. mensing), 1915. — 152 blz.

NIEUWE BOEKEN.

Dr. Hf.rmann Neuerburg. Die Stellung des Staatsministeriums in Preussen. Trier. Trierer Druckereigesellschaft. 1915. — 64 blz. — M. 0.70.

Dr. W. Burchhardt. Kommentar der Schweizerischen Bundesverfassung vom 29 Mai 1874. — 2 Aufl. Bern. Stümpfli & Co. 1914. — 848 blz. — M. 22. Dr. A. Affolter. Die individuellen Rechte nach der bundesgerichtlichen Praxis. 2 Aufl. Ziirich. Insit. Orell FüSSLi 1915. — 170 bjz. — fr. 3.60. J. Mac-Caffrey. History of the Catholic Curch from the Renaissance to the French Revolution. — 2 dln. St. Louis, B. Herder, 1915. — D. 3.50.

Prof. W. P. Peterson. German Culture. London, T. C.

and e. c. Jack, 1915. — 2 s. 6 d.

G. B. Mangold. Ph. D. Problems of Child Welfare.

New-York, The Macmillan Co., 1915. — D. 2.—. P. Rohrbach. German World Policies. (Zelfde uitgever.) — D. 1.25.

J. B. Morman. The Principles of Rural Credits. (Zelfde

uitgever.) <— D. 1.25.

A. G. Keller. Societal Evolution. (Zelfde uitgever.) — D. 1.50.