de bestaande stakingskassen eene geldelijke vergoeding, maar het comité voor hulp en voeding begreep tevens, dat wie zijn ambacht niet uitoefent, het verleert, althans geen vordering maakt. Begin Juni van dit jaar werden pogingen in het werk gesteld om leergangen in te richten, waaraan alle ondersteunde werkloozen beneden de veertig jaren moesten deelnemen, op straffe van verbeurdverklaring van de verstrekte ondersteuning. Men verdeelde de werkloozen in drie groepen: angeletterden, die het gewoon lager onderwijs zouden volgen; anderen, die de beginselen van het onderwijs genoten hebben, en weer anderen, die een ambachtsschool met vrucht kunnen volgen. De eersten zouden onderwijs genieten van de nog aanwezig zijnde onderwijzers, de volgenden van bekwame vaklui, misschien zelfs onder de werkloozen te vinden, en de laatstlen in de bestaande inrichtingen. Het comité plaatste tevens op het programma, beroepshygiëne te geven door geneesheeren en arbeidswetgeving door advocaten.

En het resultaat van deze maatregelen is, dat besturen _ van scholen en vereenigingen, ingenieurs, dokters, advocaten en eenige dames een commissie hebben gevormd,, die gesteund door onderwijzers, werkgevers en werklieden in de twee landstalen en met klassen van hoogstens dertig leerlingen conferenties houden.

Het onderwijs wordt zoo gewaardeerd, dat de leerlingen van hunne geldelijke vergoeding een kleinigheid afstaan en men er in andere plaatsen er ook aan denkt hetzelfde te doen.

Het succes der Drankbestrijding. — De veraccijnsde hoeveelheid gedistilleerd in liters ad 50 pCt. alcohol per hoofd der bevolking was achtereenvolgens in:

[870: 7.46 1885: 9.16 1900: 8.23

1871: 7.75 1886: 8.99 1901: 8.16

1872 : 8.38 1887: 9.02 1902: 8.00

1873: 8.77 1888: 8.88 1903: 7.84

1874: 9.09 1889: 8.81 1904: 7.62

1875: 9.38 1890: 8.91 1905: 7.42

1876: 9.91 1891: 9.00 1906: 7.42

1877: 9.98 1892: 8.93 1907: 7.31

1878: 9.87 1893: 8.94 1908: 7.06

1879: 9.63 1894: 8.87 1909: 6.96

1880: 9.87 1895 : 8.68 1910: 5.21

1881: 9.81 1896: 8.66 1911: 5.25

1882: 9.43 1897: 8.44 1912: 5.27

1883: 9.46 1898: 8.27 !9I3: 5-21

1884: 9.46 Ï899: 8.05.

Na bovenstaand staatje ontleend te hebben aan het Septembernummer van De Volkshond, orgaan van den Volksbond tegen Drankmisbruik, zegt de heer J. M. Hermans, drankwetinspecteur in de derde inspectie: ,,De vrij krachtige daling van het gebruik, die in 1910 plotseling te constateeren viel, vooral tengevolge van de beduidende verhooging van den accijns, is gelukkig bestendigd."

Deze geleidelijke maar voortdurende daling is zeker te danken aan de krachtige en georganiseerde drankbestrijding met hare propaganda, hare lectuur, hare gestichten en consultatiebureaux. hare volksontwikkeling, hare bestrijding van drinkdwang en -gewoonten, en vervolgens ook aan de veredeling van het volksvermaak, de lichamelijke opvoeding en de betere huisvesting.

Vrouwenarbeid en Volksgezondheid. — Nu in Engeland de vrouwenarbeid in alle bedrijven onrustbarend toeneemt en de ruim 300000 winkelbedienden die in het leger dienen meer en meer door vrouwelijke werkkrachten worden vervangen, nu begint te blijken, dat deze het werk niet zoolang kunnen volhouden en daarom niet zoo lang willen werken als de mannen. De lange werkuren acht men een ernstige bedreiging voor de nationale gezondheid en het is daarom dat de Early Closing Association een adres aan de regeering heeft gezonden waarin zij o.a. zegt:

„Het overwerk van vrouwen in winkels bedreigt ernstig de volksgezondheid, omdat de verzwakking van die vrouwen noodzakelijk van nadeeligen invloed moet zijn op de gezondheid en )de kracht van die koimende generatie. En daar voldoende is bewezen, dat het niet noodig is om de winkels gedurende drie avonden in ie week langer dan tot acht uur open te houden, roepen zij de hulp der regeering in, om te voorkomen dat de vrouwen zich in deze branches zullen overwerken en zij daarom zal bepalen, dat vrouwen niet langer mogen werken dan gedurende drie avonden in de week tot acht uur, niet na negen uur op Vrijdag en niet na tien uur op Zaterdag." Zij vraagt vooral dezen maatregel, omdat te voorzien is, dat het werken van vrouwen in winkels van blijvenden aard' zal zijn.

Maximum-arbeidsduur in Noorwegen. — Naar Soziale Praxis meedeelt, heeft het Odelsting in Noorwegen een maximum-arbeidsduur van 10 uur per dag, met een totaal van 54 uur per week, aangenomen. De Zaterdagmiddag zal dus „Engelsch" worden. Vijf jaren zijn voor overgangstijd gesteld. Onder de amendementen, die verworpen werden, was ook een. datf den nachtarbeid der vrouw verbieden wilde. Men rekent erop, dat het ontwerp ook in het Lagting wordt aangenomen.

Verbod van bakkersnachtarbeid in Spanje. — Bij het Spaansche Parlement is een wetsontwerp aanhangig, dat een nachtelijken rusttijd van minstens 6 uren tusschcn 's avonds 9 en 's morgens 5 uur voorschrijft. Scheidsgerechten moeten de geschillen, die over bepalingen aangaande den arbeidsduur in de contracten zijn gemaakt, beslechten. Voor ten hoogstie 30 dagen per jaar en niet meer dan 6 dagen achtereen kan vrijstelling van het1 Verbod verkregen worden. De wet is voor twee jaar, bij wijze van proef. De bedoeling is, door overgangsbepalingen binnen vijf jaren tot een minimum-nachtrust van 8 uren te komen.

ONTVANGEN BOEKEN.

West Side Studies, ca,rried on under the Direction of Pauline Goldmarr. Boyhood. and Lawlessness. The Neglected Girl. By Ruth S. True. — NewYorfc, Survey Associates. Inc. 1914. — 216 en 143 blz. — D. 2.—.

Zevende Jaarverslag van het Gemeentelijk Arbeidsbureau te Amsterdam. — Overgedrukt uit het Verslag van den toestand der Gemeente Amsterdam, over 1914. — 28 blz.

Verslag van de Gemeente-Arbeidsbeurs te Amsterdam over het jaar 1914. — Overgedrukt uit het GemeenteVerslag. — 22 blz.

Richard Kiliani, Der deutsch-englische Wirtschaftsgegensatz. — Stuttgart-Berlin, Deutsche Verlags-Anstalt, 1915. — 35 blz. M. 0.50.

Dékking van Oorlogslasten. Eenige beschouwingen naar aanleiding van de Leeningwet 1914, door Mr. W. M. Westerman. — Rotterdam, W. L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1915. — 95 blz. — f0.60.

Statistische gegevens omtrent de Nederlandsche Verbruikscoöperatie, hare werkzaamheden en resultaten over de jaren 1912/1914, met tabellarisch overzicht betreffende de klein handels-vereenigingen van 1864— 1913 en van de groothand els-vereenigingen van 1882 [914. — Bewerkt eo uitgegeven door den Bondsraad van den Nederl. Coöperatieven Bond, 's-Gravenhage, 1915. — 119 blz. — fo.75.