weder, „wij gevoelen ons gedrukt, wanneer de zon zich achter donkere wolken verschuilt en de regen bij stroomen neerplast over onze straten; wij waardeeren nooit ten volle de goede uitwerkselen van een malsche regenbui, zooals de plattelandsbevolking dat doet. Onze gezichtseinder is zoo beperkt en wij leven zoo opgesloten in onze eigen kleine wereld."

„Een slechte tijd om te moraliseeren, dokter, — vóór het ontbijt", schertste Will Davidge. „Een leege maag is een te onvruchtbare bodem voor het zaad van verheven waarheden. Overigens ben ook ik van meening, dat de stadsbevolking al te ondankbaar is, wanneer zij gromt over een flinke regenbui des zomers."

De bel voor het ontbijt maakte een einde aan WlLL's ontboezeming.

Weldra was geheel het gezelschap aan tafel vereenigd. Het gesprek wilde echter niet vlotten; iedereen scheen zich met eigen zaken bezig te houden. Het vooruitzicht van een regenachtigen dag en van het afscheid gaf aan aller gelaat een meer ernstige plooi. En toch had niemand zich over het minste bezorgd te maken. Alles was door de familie Drayton, zoowel oud als jong, in de puntjes geregeld. Klokslag acht uur kwam het rijtuig voor, dat den heer en mevrouw Eaton met Catharine naar den trein zou brengen; de koffers waren reeds vooruit gebracht.

Met de oprechte hoop, elkander spoedig weer te zien, nam men afscheid van elkander. Fred had besloten met de vertrekkende gasten mede naar New-York te reizen en stapte met hen in het rijtuig. ;

B O EKEN-AD

DEZE WEEK VERSCHIJNT:

MEDITATIE'S

VOOR ONTWIKKELDE KATHOLIEKEN

gedurende den

ADVENT- EN KERSTTIJD

DOOR

V. A. SPRENGERS

PASTOOR TE KERKDRIEL

Dit keurige boekje in handig formaat kost slechts 40 ct. fr. p. p. 45 ct.

FUTURA—LEIDEN

Verschenen:

Joseph von Görres

en

De Kerk van Duitschland in zijn tijd (1776—1848)

DOOR J. B. VAN DIJK.

Een lijvig boek, met prachtig verwerkte rijke stof. f1.90, fr. p. p. f 2.02i4.

FUTURA, Leiden.

Na hun aankomst te New-York reden zij eerst naar Fifth Avenue, om de EwiNGS te begroeten; daarna begaven zij zich naar dokter Eaton's woning in Madison Avenue.

Catharine deed een heerlijk verslag van haar verblijf op „Oakhurst" aan mevrouw Ewing en vertelde waarom zij zoo onverwacht terugkeerde. Mevrouw Ewing verraste Catharine met de mededeeling, dat de familie den vijftienden Juni naar Cap k 1'Aigle zou vertrekken, om de zomermaanden daar door te brengen. Alles bracht men reeds in gereedheid voor een verblijf in die schoone streek. Als lid der familie zou Catharine natuurlijk de reis meemaken, zoo verwachtte mevrouw Ewing.

Een week vroeger zou deze tijding Catharine welkom zijn geweest. Zij hield van een verblijf in de vrije natuur, en de gedachte aan een bezoek aan Canada was op zich zelf alleraangenaamst. Doch thans verwekte de gedachte, misschien drie of vier maanden van New-York verwijderd te zijn, geen vreugde. Inderdaad, een oogenblik gevoelde zij een bedruktheid, welke zij moeilijk kon bedwingen. Doch even spoedig had haar onzelfzuchtig karakter de overhand herkregen en riep zij uit: „O, dat zal heerlijk zijn I Reeds lang had ik Canada eens willen bezoeken, en ik weet, dat de omstreken van Cap a 1'Aigle bij de Murry Baai verrukkelijk schoon zijn gedurende de zomermaanden."

,,Ja", sprak mevrouw Ewing, „het heeft ons niet berouwd, twee jaren geleden daar de zomermaanden te hebben doorgebracht; gedurende de heete dagen is het daar heerlijk."

(Wordt vervolgd).

ERTENTIEN.

Vragen en Antwoorden, naar aanleiding van onze Kinderwetten

DOOR

Leo van Westenburgh,

met een voorwoord van Mr. L. J. M. Basquin, Hoofdinspecteur van de Rijks-Tucht- en -Opvoedingsgestichten.

In het correspondentie-blad van de vereeniging van Directeuren en Directrices van Rijks- en Particuliere Opvoedingsgestichten lezen wij aan 't slot van een warme aanbeveling van dit werkje:

». . . dit zoo nuttig, onontbeerlijke werkje kost slechts 50 ct., fr. p. p. 55 ct.»

FUTURA, Leiden.

VERSCHENEN:

HET SOCIALISME

door VIKTOR CATHREIN S. J.

Vierde en vijfde duizendtal. Opnieuw herzien en bijgewerkt.

EERSTE DEEL BEGRIP EN GESCHIEDENIS VAN HET SOCIALISME. XIV en 218 bladz. — Prijs f 1.40, fr. p. p. f 1.50.

Dit alom zoo geprezen werk is opnieuw herzien en bijgewerkt. Het bevat thans o.a een uitgebreide Geschiedenis van de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland.

FUTURA — LEIDEN.