zijn adres zult ge in deze enveloppe vinden — en vertel hem wat ik u Verteld heb. Vertel hem, — met mijn laatst vaarwel — dat — ik nimmer — een ander — dan hem — bemind heb."

Zij sloot de oogen, en wendde het gelaat af. Catharine was gedurende enkele oogenblikken te zeer onder den indruk om te kunnen spreken.

„Margaretha," begon zij ten laatste, ,,ik zal doen wat ge me vraagt. Maar laat ons nu wat rust nemen: ik weet zeker dat ge uitgeput zijt."

Zich opnieuw tot Catharine wendend, sprak de stervende: „Ge begrijpt me niet, lieve vriendin, indien ge denkt dat deze dingen me afmatten. De kleine gebeurtenissen, waarvan ik u Vertelde, zijn in het verleden begraven. Indien ik ontroerd was toen ik het je vertelde, was dat slechts een uiting van dat arme, teere menschenhart, van die teergevoelige menschelijke natuur, welke ons bij blijft tot aan het graf. Totdat onze harten en onze zielen opgaan in het oneindig volmaakte, het eeuwige, zoolang houden aardsche liefde en wereldsche herinneringen ons vast. Maar ik heb geen berouw, Catharine, dan over mijn eigen zonden en tekortkomingen. Bid voor mij, dat onze liefdevolle Hemelsche Vader mij genadig al mijne zonden moge vergeven en mij tot Hem roepen in zijn hemelsch tehuis."

BOEKEN-AD

VERSCHENEN:

MEDITATIE'S

VOOR ONTWIKKELDE KATHOLIEKEN

GEDURENDE DEN

ADVENT- EN KERSTTIJD

DOOR

V. A. SPRENGERS

PASTOOR TE KERKDRIEL

Dit keurige boekje in handig formaat kost slechts 40 ct. fr. p. p. 45 ct.

FUTURA—LEIDEN

ZOOEVEN VERSCHENEN:

HET SOCIALISME

TWEEDE DEEL door VICTOR CATHREIN, S. J.

Dit geheel herziene en bijgewerkte boek is thans compleet.

De prijs van het tweede deel is evenals die van het eerste deel f 1.40, fr. p. p. f 1.50.

Van dit boek kan nu eens met het volste recht gezegd worden, dat "geen enkel ontwikkeld katholiek het ongelezen mag laten.

Een helderder uiteenzetting van de socialistische theorieën en een afdoender weerlegging vindt men in geen ander boek.

De uitgebreide geschiedenis van het socialisme in Nederland maakt het bovendien zeer interessant.

FUTURA — LEIDEN.

Catharine kon niet antwoorden: hare handen drukten die van Margaretha met teederheid aan de lippen: haar gansche ziel was te ontroerd om een woord uit te brengen.

Zuster Winnifrieda was een weinig geschrokken toen zij binnen was gekomen: zij vreesde dat Margaretha stervende, en Catharine door smart overmand was. Doch hare vrees was ongegrond. Margaretha glimlachte vredig, en toen Catharine ook hare betraande oogen opsloeg, lag een vriendelijke glimlach over hare trekken.

„Nu moet u zelf een weinig rust nemen, juffrouw Sidney", vermaande de zuster. ,,U moet wel erg vermoeid zijn."

Toen zij opstond om heen te gaan, trad juist Mevrouw Allen de kamer binnen. Zoo vertrok ook zuster Winnifrieda met Catharine, de moeder en de stervende dochter alleen latende voor het onderhoud, dat wel het laatste zou zijn.

Den volgenden morgen, toen catharine reeds vroeg aanbelde, om hare vriendin te zien. had deze het tijdelijke met het eeuwige verwisseld.

(Wordt vervolgd).

ERTENTIEN.

De Christelijk-Etische Sociale Beginselen en het Arbeidersvraagstuk

Deel I: Individu en Maatschappij Deel II: Huisgezin en Eigendomsrecht

door

Theodor Meyer S. J.

»Deze twee Studiën vormen te zamen een meesterstuk. Met volle overtuiging zeg ik het Mr. Aalberse na: Uit de groote katholieke sociale litteratuur is mij geen geschrift bekend, waarin de christelijk-etische sociale beginselen op zóó degelijke en tegelijk glasheldere wijze worden uiteengezet, als in deze Studiën van Pater Theodor Meyer. Alleen zou ik er willen bijvoegen: geen geschrift ook, dat in zoo schoonen vorm en op zoo boeiende wijze de uit den aard der zaak vrij droge stof behandelt. Pater Meyer heeft de dorre beenderen met vleesch omkleed; hij

doet de beginselen leven Met allen aandrang mag de

lezing dezer waarlijk niet genoeg te prijzen Studiën aan alle sociale denkers en werkers worden aanbevolen."

Mr. Ch. Raaymakers s.J.

Prijs der twee deeltjes te zamen (152 blz.) is fl.20.

LEIDEN, FUTURA.

Verschenen:

Joseph von Görres

en

De Kerk van Duitschland in zijn tijd (1776—1848)

door J. B. VAN DIJK.

Een lijvig boek, met prachtig verwerkte rijke stof. f I.9o, fr. p. p. f 2.02/^.

FUTURA, Leiden.