MAANDBLAD

VOOR DEN NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER, ONDER REDACTIE VAN F. J. VAN PESCH, R. W. BOER en H. BOSKER. 1882. N°. 3. TÜRFSTROOISEL, EEN SURROGAAT VOOR DE HEIDEPLAGGEN. dook H, BOSKER. ist erwiesen, dass beider übliclien Wirthschaftsweise mit armheher WaMsireiidimgmg, Feld und Wald den Krebsgang gelien mussendeshalb wird es aucb nicht leicht einen Landwirth geben, der durcli Bezug von Waldstreu seine Yerhaltnisse wesentlich gebessert Um gekehrt ist es immer ein Zeichen zunehmenden Wohlstandes wenn Landwirthe sich vonder Waldstreu unabhangig machen.” (Dr. Ebermayer). Met recht kan men deze zienswijze van Prof. Ebermayer toepassen op de heidevelden en heideplaggen. Gaande boerderijen en de bosschen den kreeftengang, waar de

landbouwer zijne boerderij gebaseerd heeft op het berooven der bosschen , niet minder gaat de landbouw den kreeftengang waar de boerderijen op de heideplaggen gebaseerd zijn. Veel wordt er geschreven en gesproken over het ontginnen van heidevelden, ten einde die onafzienbare woestijnen in welige bosschen te herscheppen, duizende vragen worden gedaan hoe men het beste en goedkoopste dat doel zou kunnen bereiken. Vele voorstellen worden gedaan, doch het eene wordt dikwijls even onuitvoerbaar bevonden als het

andere. Het eene is te onvoldoende om er iets goeds van te verwachten, het andere te kostbaar om met eenigen kans op voordeel te worden uitgevoerd. Maandblad. 3

Hoog veen in vertikale doorsnede.