‘Uitgaven van LD. S. S. Sjeenk LDillinh te Zawolle. RUNDYEE-KASSEN

VAN Nederland, Duitschland, Zwitserland en de meest gezochte van Oostenrijk, DOOR HUGO LEHNERT, Grondeigenaar. UIT HET HOOGDUITSCH VERTAALD DOOR L. ROMEIN. P r ij sf 3.50. HET LEYEN DER DIEREN EEN LEESBOEK DER DIERKUNDE DOOK Dr. H. BOS, Leeraar aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen. Met 18 gelithographeerde kaartjes. XXIV en 528 bladz. Prijs ingenaaid f 4.50, gebonden f 4.90. De dierlijke parasieten van den menscii en de huisdieren, DOOR Dr. J. RITZEMA BOS, Leeraar aan de Rijks Landbouwschool te Wageningen. Met 100 houtsneefiguren. Prijs ing. f 5.50, geb. / 3.90. DÈ ZUIVELFABRIEK ONTWERP bevattende eene beschrijving en de hoofdbepalingen vaneen bestek alsmede een begrooting van kosten met teekeningen, OPGEMAAKT DOOR C. TREURNIET & K. TROMP, te Bolste ar d. Bekroond door de Commissie uit Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland, belast met beheer over het Dr. BU M A-iegaat. f Prijs f 1,25, franco per post f 1.35.