VAN BAZEL TOT BAYONNE:

Den ióen Januari 1806 schreef Godoy, die voor zich persoonlijk op Portugal het oog gericht hield, naar Parijs, dat de regent Juan evenals zijn moeder krankzinnig was geworden. Twee prinsessen betwistten elkaar het regentschap, dat men veel beter — zei hij — ingeval de keizer dit denkbeeld goedkeurde, aan hem, Godoy, zou kunnen opdragen. Napoleon antwoordde den 6en Februari in een brief aan Lacépède, die er mee belast was de geheime betrekkingen tusschen den keizer en den gunsteling te onderhouden. Hij zeide daarin, dat hij met al zijn invloed en, indien noodig, gewapenderhand alles zou steunen, wat de Vredesprins tegen Portugal zou ondernemen. Hij verklaarde zich bereid in alle verbintenissen te treden, die Godoy daarvoor noodzakelijk achtte, en deze te steunen.

Het was bijna meer dan Godoy kon verwachten. Hij was op het toppunt van geluk en antwoordde terstond, den 2oen Februari, met alle mogelijke betuigingen van erkentelijkheid, vleierij en loftuitingen: „Mijn veiligheid berust op de bescherming van den Keizer. Er kan mij een ongeluk overkomen, de dood van mijn souvereinen; ik moet mij, voordat dit verschrikkelijk oogenblik komt, een bestaan verzekeren, dat tegen alle aanvallen beveiligd is. Ik ben bereid de bewijzen van de goedheid en de welwillendheid van Uw Keizerlijke Majesteit te aanvaarden en, indien het aan Zijn bedoelingen kan beantwoorden, een der elementen te worden van het groote politieke stelsel, dat aan de wereld de vrijheid ter zee en den vrede voor Europa moet verzekeren. Alles wat Uw Majesteit zal voorstellen, zal door onze souvereinen worden aanvaard". Karei IV en Marie Louise ondersteunden dan ook de plannen van hun dierbaren Manuel. Tegelijkertijd met zijn brief bereikten dringende verzoeken van het koninklijke echtpaar Napoleon.

Al deze brieven vond Napoleon niet voldoende duidelijk. Godoy moest openlijk zeggen, wat hij wilde. Izquierdo, Spaansch naturalist, de vertrouweling van Godoy en zijn agent bij Lacépède, werd ermee belast, hem daarvan op de hoogte te brengen en voegde er ter aanmoediging woorden van Napoleon aan toe, „dien — zeide hij — Godoy voor een souvereine natuur hield, tot groote dingen in staat en één