io4

NIEUWE OPGRAVINGEN IN ITALIË.

Bologna; de aldaar verrichte opgravingen hebben ongetwijfeld den krachtigsten stoot tot de zaak gegeven en het beste bewijs geleverd van de waarheid der theoriën, die over de Etrurische cultuur verkondigd waren. Deze had zich verbreid tot de westkust van het tegenwoordige Toscane, vanwaar zij zich naar het Noorden uitstrekte. Een juisten blik op het Etrurisch leven gedurende zijn glansrijkste en machtigste dagen leveren ons Tarquinia en Caero, het tegenwoordige Cervetri. De opgravingen in eerstgenoemde stad behooren wel niet tot die der laatste tien jaren, maar zij verdienen in verband daarmede toch wel bijzondere aandacht. Tarquinia was wellicht de voornaamste stad in Etrurië en speelde een voorname rol in de geschiedenis van het toenmalige Rome, in het bijzonder gedurende de laatste donkere dagen van het koningschap. Zijn heerlijke gravures zijn een schitterend bewijs van het overdadige, weelderige leven van den Etrurischen adel. De telkens terugkeerende tafereelen met de „Lucullussen," gemakkelijk uitgestrekt liggend voor de feestelijk gedekte tafels, genietende van de gymnastische, met fluitspel begeleide spelen, geven een duidelijken indruk van de toenmalige genoegens. Niet minder belangrijk zijn deze tafereelen voor het juiste begrip van het leven in Cervetri.

Het opgravingsgebied Nekropolis is wel de rijkste bron aan materiaal ter reconstructie van het Etrurisch woonhuis. In de poreuse, gemakkelijk te bewerken tufsteen zijn met een verbluffende handigheid zeer realistisch alle houtconstructies van woningen weergegeven. De kleinste details zijn met de grootste nauwkeurigheid uitgevoerd. Men is zoo nauwgezet met zijn arbeid geweest, dat men de geheele inrichting van het huis in tufsteen heeft nagebootst. Keurig zien wij de meubels en bedden tegen de muren staan, deze zelf versierd met mooie schilderingen, zooals wij die kennen van Grieksche vazen; alle zijn van een Grieksch type. Verder zien wij stoelen en voetenbankjes, aan de muren wapens en wapenrekken, opgehangen als decoratie, juist zooals wij dit alles door de klassieke schrijvers beschreven vinden. Voorts valt nog te wijzen op talrijke vondsten aan huisraad en sieraden. Bij de laatste opgravingen heeft Prof.