VERKIEZINGEN IN ENGELAND.

191

zelfde artikelen zouden kosten onder een Regeering, die den vrijhandel voorstaat: en daaronder in groote letters de slotsom „stemt op de liberalen." Er zal dus nog een lange weg afgelegd moeten worden, voordat de nieuwe kiezeressen in staat zullen zijn een candidaat te beoordeelen naar de statistiek of naar argumenten van politieken aard.

Maar voor welke partij zullen deze dames stemmen? Daar is allereerst een fundamenteel feit, dat wel eens in het licht mag worden gesteld. Namelijk, dat in Engeland de kiezers eigenlijk maar een zoogenaamde vrijheid bezitten; zij stemmen niet voor de denkbeelden, die hun lief zijn, of voor de candidaten, met wie zij sympathiseeren, maar voor een programma, dat vooruit is opgemaakt en aan welks samenstelling zij in het geheel geen deel hebben gehad. Het politieke kader der verkiezing wordt buiten de kiezers om gereed gemaakt. De vrouwen zullen dus even goed als de mannen hare stemmen moeten laten indeelen, zooals in het Parlement de afgevaardigden aan de bevelen van het hoofd van hun partij moeten gehoorzamen. Bovendien bezit iedere politieke partij een krachtige vrouwenorganisatie met een gevestigd kantoor, een bepaald programma, periodieke samenkomsten en een onvermoeibare propaganda-werkzaamheid. En deze organisaties, zooals de „Women's Unionist Organisation," de „Socialist Women's Union" en de „Women's National Liberal Assiciation," houden zich zonder onderscheid bezig met alle vraagstukken van politieken en socialen aard, die hare partijen ieder afzonderlijk betreffen, daarbij natuurlijk zeer in het bijzonder erop wijzend, van hoe groot belang deze problemen, van de middernachtzending voor afgedwaalde vrouwen tot den Volkenbond toe, voor de vrouwen zijn.

De Engelsche kiezeressen zullen dus tusschen de conservatieven, liberalen en socialisten te kiezen hebben. Laat ons de liberalen een oogenblik op zij de schuiven met het oog op hun zwakheidl), die niet dienstig is om de bewondering op te wekken van de vrouwen, die aanbidsters van kracht. Zullen zij voor de socialisten stemmen? Sommigen vreezen het, daar

1) Deze suggestie is, zooals bekend, niet door de werkelijkheid gestaafd; bijna een vierde van het totaal aantal stemmen is op de liberalen uitgebracht. (Red,)